ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2501/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chứcvà Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy địnhchi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng côngchức tỉnh gồm các thành viên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giámđốc Sở Nội vụ.

3. Thư ký Hội đồng: Ông Bạch Chơn Đông, Phó Giámđốc Sở Nội vụ.

4. Các ủy viên:

a) Ông Nguyễn Thái Sơn, Giám đốc Trường Chính trịNguyễn Chí Thanh;

b) Ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo;

c) Ông Hoàng Ngọc Quý, Hiệu trưởng Trường Cao đẳngSư phạm Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnhlàm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số. Các thành viên của Hộiđồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

- Cơ quan thường trực của Hội đồng đặt tại Sở Nộivụ;

- Các chuyên viên giúp việc cho Hội đồng tuyển dụngcông chức tỉnh do Sở Nội vụ đảm nhận;

- Hội đồng tuyển dụng công chức có khuôn dấu riêngđể hoạt động.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồngtuyển dụng công chức tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chứccủa tỉnh, quyết định hình thức tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển hoặcxét tuyển theo đúng quy định;

- Thông báo công khai kế hoạch tổ chức tuyển dụng;tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển; số lượng cần tuyển; hướng dẫn quy chế, nộidung thi và các tài liệu tham khảo; thời gian và địa điểm nộp hồ sơ cho ngườidự tuyển;

- Hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu tuyển dụngtiếp nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển để cử đi dự thi theo quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách người đủ điềukiện và tiêu chuẩn dự tuyển;

- Tổ chức việc ra đề thi, chọn đề thi đảm bảo nộidung theo yêu cầu của ngạch công chức cần tuyển và theo đúng hướng dẫn của BộNội vụ;

- Thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi,Ban phúc khảo;

- Tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển theo đúng Quychế;

- Xác định những người trúng tuyển và công bố kếtquả tuyển dụng;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổchức thi tuyển hoặc xét tuyển.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcthành lập và kiện toàn Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, thành phố Huế vàcác ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao