ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2501/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư 20 tháng11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định củaLuật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Xét đề nghị của Đoàn Luật sưtỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 27/BC-ĐLS ngày 12 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quảĐại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VI (họp từ ngày 07 đến ngày 08tháng 11 năm 2013) gồm các nội dung sau:

1. Kết quả bầu cử Ban Chủ nhiệm,Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư được Đại hội thôngqua ngày 08 tháng 11 năm 2013.

2. Nghị quyết Đại hội Đoàn Luật sư đượcĐại hội thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ; Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng và các cơquan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC, TKCT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến