UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng Thành phố

 ________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 09/3/1995 của Chính phủ, Chỉ thị số 177/TTg ngày 20/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07-1998 CTBNN-KL / ngày 09/3/1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 98 TT/PTNT ngày 20/6/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố gồm các ông, bà có tên sau:

*Trưởng ban: Ông Nguyễn Trí Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

*Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

*Các ủy viên:

- Ông Phạm Hiệp, Phó Giám đốc Công an thành phố.

- Ông Đàm Xuân Hải, Phó Tham mưu trưởng - Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

- Ông Đỗ Quang Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Trần Công Thuận, Trưởng Ban Thanh tra kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động - Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Bà Vũ Thị Thoa, Phó Phòng Văn xã - Sở Tài chính Vật giá.

- Ông Nguyên Quang Tiến, Trưởng Ban công tác thanh niên - Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mời ông Nguyên Văn Tuyên, Phó Ban Phong trào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia Ban chỉ đạo.

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra đốn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của Thành phố. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

Điều 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã nơi có rừng thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng với thành phần tương tự để trực tiếp chỉ đạo các cơ sở thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy rừng trong địa bàn địa phương.

Điều 4. Các Ông, (bà) Chánh văn phòng Ủy Ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Ban, ngành, các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên ghi ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách