ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2504/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰCNỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Quyếtđịnh số 40/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh BàRịa-Vũng Tàu ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn, ấp văn hóa”,“Khu phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 510/TTr-SNV ngày 22 tháng 10 năm 2013 vàcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2019/TTr-STP ngày 22 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nội vụthuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh BàRịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định).

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBÃI BỎ THUỘC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH BÀRIA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆNTỈNH BÀ RIA-VŨNG TÀU

Stt

Tên thủ tục hành chính

Đã được công bố tại Quyết định số

Lĩnh vực nội vụ

1

Danh hiệu thôn ấp, bản, làng, khu phố văn hóa (Số sơri T-VTB-140937-TT)

3181/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu