BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ DỰ ÁN BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA VSATTP NĂM 2011 GIAO CHO TỔNG CỤC THỦY SẢN
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-BNN-QLCL ngày 13/6/2011 về việc phê duyệt nội dung và kinh phí Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2011;
Xét văn bản số 1419/TY-KH ngày 23/9/2011 của Tổng cục Thủy sản về việc đề nghị phê duyệt đề cương các nhiệm vụ Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2011 do Tổng cục Thủy sản chủ trì;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề cương triển khai các nhiệm vụ Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2011 giao cho Tổng cục Thủy sản với các nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Căn cứ đề cương triển khai các nhiệm vụ được duyệt, Tổng cục Thủy sản xây dựng dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt với tổng mức kinh phí dự kiến là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?