ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2505/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 77/TTr-SCT ngày 18 tháng 10 năm 2013 và của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 2018/TTr-STP ngày 22 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I kèmtheo Quyết định).

Điều 2. Công bố kèm theoQuyết định này 01 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của SởCông thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theoQuyết định).

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc SởNội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

PHỤ LỤC I

THỦTỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNHBÀ RỊA–VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

PHẦNI. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Stt

Tên thủ tục hành chính

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

1

Thủ tục xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

PHẦNII. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

LĨNH VỰC HÓA CHẤT:

1. Thủ tục xác nhận biện phápphòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơtheo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả thuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu (Trung tâm hành chính - chính trị, số 01 Phạm Văn Đồng, phường PhướcTrung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tratính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợplệ thì viết giấy biên nhận giao cho cơ sở (đối với trường hợp nộp hồ sơtrực tiếp).

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặckhông hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cơ sở bổ sung đầy đủtheo quy định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

Trong thời gian 04 (bốn) ngày, kểtừ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức,cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơnếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

Thời hạn xác nhận biện pháp khôngbao gồm thời gian tổ chức, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tạiKhoản 2 Điều 16 Thông tư số 20/2013/TT-BCT

Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhậnBiện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cánhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoànthành.

Sở Công thương tổ chức kiểm trathực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, sốlượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 (ba) đến 05 (năm) người.

Thời hạn xác nhận biện pháp khôngqua 20 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quyđịnh.

Bước 4. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảthuộc Sở Công thương tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu (Trungtâm hành chính - chính trị, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phốBà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo các bước sau:

+ Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấybiên nhận (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), hướng dẫn cơ sở ký vào sổtheo dõi trước khi giao Giấy xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóachất.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trảkết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( buổi sáng từ 7giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Nộp trựctiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị của tổ chức, cánhân: Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BCT ;

+ Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trườnghợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quanthẩm định;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báocáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hoặc phương án sản xuất kinh doanhgồm 01 (một) bản sao có xác nhận của cơ sở, dự án hóa chất;

+ Các tài liệu khác kèm theo (nếucó).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làmviệc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính: Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vựccông nghiệp.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Côngvăn đề nghị xác nhận biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của tổ chức, cánhân (Theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT )

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủtục hành chính:

Các trường hợp phải xây dựng biệnpháp:

+ Dự án hóa chất với khối lượng tồntrữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy địnhtại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựng Biện pháp trướckhi dự án chính thức hoạt động.

+ Cơ sở hóa chất với khối lượng tồntrữ hóa chất lớn nhất tại một thời điểm nhỏ hơn khối lượng giới hạn quy địnhtại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP

+ Các hóa chất chưa có khối lượnggiới hạn quy định tại Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP phải xây dựngBiện pháp.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:

+ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11năm 2007;

+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Hóa chất;

+ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108/2008/NĐ-CP;

+ Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòngngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

PHỤ LỤC 8

MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓSỰ CỐ HÓA CHẤT(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013của Bộ Công thương)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………..

..….. (1), ngày … tháng … năm…

Kínhgửi: Sở Công thương …………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………..

Dự án/Cơ sở hoạt động hóa chất: ………………………………………………………

Địa điểm thực hiện: ………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………….. Fax: …………………….E-mail: ……………………

Đề nghị …………..…(2) xácnhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Sau khi được xác nhận, doanh nghiệpxin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóachất theo quy định của Luật Hóa chất, Thông tư số...../…./TT-BCT ngày ….. tháng....năm ….. của Bộ Công thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứngphó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và các quy định pháp luật khác cóliên quan.

Xin gửi kèm theo đơn:

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sựcố hóa chất: (số lượng bản)

- Các tài liệu kèm theo (nếu có)./.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Tên Cơ quan xác nhậnBiện pháp.

PHỤ LỤC II

THỦTỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÀRỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2505/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNGTỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Stt

Tên thủ tục hành chính

Số sơri

Đã được công bố tại Quyết định

Lĩnh vực hóa chất

1

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (thuộc nhóm C)

T-VTB-196161-TT

Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011, Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh