UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2506/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG BANHÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình;

Căn cứ Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bịthi công xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng về việcxin công bố bộ đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng; phần xây dựng;phần lắp đặt máy, thiết bị, công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xâydựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạmpháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành hết hiệu lực thi hành.

1. Quyết định số 1654/2006/QĐ-UBND ngày23/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng côngtrình - phần lắp đặt máy, thiết bị.

2. Quyết định số 1655/2006/QĐ-UBND ngày23/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng côngtrình - phần xây dựng.

3. Quyết định số 1656/2006/QĐ-UBND ngày23/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng côngtrình - phần khảo sát xây dựng.

4. Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày29/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chiphí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xãvà các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký và đăng Công báo của tỉnh./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu