ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰCTRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂNCỦA ĐẤT NƯỚC” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-BTP ngày 09/5/2013của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố,kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáodục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” của Thủ tướngChính phủ giai đoạn 2013 - 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bảnsố 836/STP ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựctrong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triểncủa đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBNDtỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNGTÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤTNƯỚC” GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh BìnhĐịnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

1. Mục đích

-Tiếp tục xây dựng, củng cố,kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiệncông tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng nâng cao tính chuyênnghiệp, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng và nghiệp vụ PBGDPL đáp ứng yêu cầuthực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trịcủa địa phương.

- Tạo sự chủ động, phối hợp của cáccấp, các ngành trong củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcthực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những hạn chế, bất cậptrong tổ chức, hoạt động của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai thực hiệnĐề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, gắnvới thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệmcủa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Phát huy tối đa nguồn lực thực hiệncông tác PBGDPL hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm,trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, của ngành.

II. NỘI DUNG

1. Củng cố, kiện toàn đội ngũ thựchiện công tác PBGDPL

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng phốihợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đủ thành phần và thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủtướng Chính phủ.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng, vaitrò của đội ngũ báo cáo viên pháp luậtcấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và những người đượcmời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; thành viênBan chủ nhiệm của các câu lạc bộ pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiệncông tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng cơ chế phối hợp, hỗ trợcác điều kiện cần thiết để phát huy vai trò của đội ngũ thực hiện công tácPBGDPL.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nâng caonghiệp vụ và năng lực thực hiện công tác PBGDPL

- Xây dựng cácchương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thứcpháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện côngtác PBGDPL; đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPLtheo hướng tăng cường liên hệ thực tiễn; gắn công tác PBGDPL với việc thực hiệnChỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việchọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồidưỡng tiếng dân tộccho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL tạinhững nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ thực hiện côngtác PBGDPL trong việc xây dựng ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cánbộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Thực hiện thí điểm một số hoạt độngtăng cường năng lực thực hiện công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị, địaphương; tập trung vào các hoạt động như bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹnăng, nghiệp vụ PBGDPL.

- Hỗ trợ thông tin pháp lý, tài liệupháp luật, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

3. Hoàn thiện thể chế, pháp luậtvề công tác PBGDPL

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạtđộng của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện; Quy chế hoạt động củabáo cáo viên pháp luật phù hợp với Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyếtđịnh số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sửa đổi, bổ sung các quy định vềkinh phí phục vụ cho công tác PBGDPL, cũng như chế độ bồi dưỡng đối với ngườithực hiện công tác PBGDPL.

4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chấtcho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhànước cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệpvụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiếtbị để thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện công tác PBGDPL củađội ngũ thực hiện công tác PBGDPL ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa,vùng ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường phối hợp xây dựngnguồn nhân lực thực hiện PBGDPL có chất lượng

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,tổ chức, đoàn thể xây dựng các kế hoạch, chương trình về việc tổ chức tập huấn,bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL.

6. Tăng cường kiểm tra, sơ kết,tổng kết việc thực hiện Đề án

- Tăng cường kiểmtra, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹnăng PBGDPL cho đội ngũ tham gia công tác PBGDPL theo các nội dung Đề án củacác cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiến hành sơ kết,tổng kết việc thực hiện Đề án, trên cơ sở đó rút ra những mặt ưu điểm, hạn chếvà đề ra kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL phùhợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạntiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện cáchoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhànước. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL được thựchiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sửdụng kinh phí được giao dự toán hàng năm để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng độingũ báo cáo viên, những người làm công tác PBGDPL thuộc cơ quan, đơn vị, địaphương mình quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a.Thammưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án giai đoạn2013 - 2016; ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; banhành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Quy chế tổchức và hoạt động của báo cáo viên pháp luật của tỉnh phù hợp với Luật Phổbiến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủvà Thông tư quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và người đượcmời tham gia PBGDPL.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể có liên quan tiến hành rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ báocáo viên pháp luật của tỉnh theo tiêu chuẩn được quy định tại Luật Phổ biến,giáo dục pháp luật.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

b. Xây dựngchương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụPBGDPL cho thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên phápluật của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từnăm 2013 đến năm 2016).

c. Biên soạn, hỗ trợ nguồn tài liệu phápluật, tài liệu nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao trình độ chuyên môn pháp lý; kỹnăng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm2013 đến năm 2016).

d. Chỉ đạoPhòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố tham mưu choUBND cùng cấp kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, ban hành quy chế tổchức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện phù hợp với quy địnhcủa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm2013.

đ. Chủ trì,tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụthể từng năm của UBND tỉnh, phối hợpvớicác cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn các ngành, địaphương và báo cáo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm2013 đến năm 2016, sơ kết: năm 2014, tổng kết: năm 2016).

2. Sở Nộivụ

Chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp các ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành ràsoát, tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bổ sung, kiện toàn, bồidưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức tư pháp các cấp, cán bộ pháp chế các sở,ngành đảm bảo cho việc thực hiện công tác PBGDPL; đặc biệt đối với người biếttiếng dân tộc, người dân tộc thiểu số, người làm công tác PBGDPL tại các huyệnmiền núi.

Thời gian thực hiện: Hàng năm (Từ năm2013 đến năm 2016).

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan lậpdự toán kinh phí hàng năm đảm bảo cho các hoạt động của Đán; hướng dẫn UBND cấp huyện phân bổ kinhphí đảm bảo cho hoạt động của Đán. Tiến hành rà soát đềnghị HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí phục vụ cho côngtác PBGDPL cũng như các chế độ đối với người thực hiện PBGDPL nhằm khuyến khíchnguồn nhân lực tham gia các hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

4. Sở Thông tinvà Truyền thông

Chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệpvụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên về phápluật của Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Đài truyềnthanh các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúngtrên địa bàn tỉnh dành thời lượng thích hợp, xây dựng chuyên trang, chuyên mụcthông tin phổ biến pháp luật.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

5. Sở Giáo dục vàĐào tạo

Chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp rà soát, củng cố đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục côngdân, giáo viên dạy pháp luật trong tỉnh; xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệuvà tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng vànghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng này.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

6. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao,du lịch và gia đình ở cơ sở, các đội thông tin và hệ thống nhà văn hóa, trungtâm văn hóa, thông tin - thể thao; khen thưởng cho những tập thể, cá nhân cóthành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

7. Đềnghị Trường Chính trị tỉnh

Chủ trì,phối hợp với Sở Tư pháp và các ban, ngành có liên quan tổ chức các lớp bồidưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địabàn tỉnh. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực PBGDPL là công chức,viên chức, học viên của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện,thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

8. Các Sở, ban, ngành của tỉnh

Bố trí cán bộ, công chức, viên chứccó trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác PBGDPL. Hàngnăm, xây dựng kế hoạch, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để cử cán bộ tậphuấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL; thực hiện công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp bồidưỡng chương trình kiến thức lý luận chính trị với chương trình PBGDPL.

Phối hợp với Sở Tư pháp và các sở,ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn, bồidưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng báo cáo viên củaĐảng; hướng dẫn việc gắn công tác PBGDPL với thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh,Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, tậphuấn, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên về phươngpháp, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động chuyên môn của mình.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận

Xây dựng, củng cố đội ngũ làm côngtác PBGDPL; hàng năm xây dựng kế hoạch PBGDPL của đơn vị và hướng dẫn cho đơnvị cấp dưới thực hiện; phối hợp Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, kiệntoàn tổ hoà giải và phát huy vai trò của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, “nhómnòng cốt” vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Thời gian thực hiện:Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

12. Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chứctriển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án tại địa phương và định kỳ hàngnăm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp vớicác cơ quan chuyên môn củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người thực hiệncông tác PBGDPL; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù hợp vớinhu cầu thực tiễn của địa phương.

- Bố trí biên chế cần thiết cho lựclượng chuyên trách về công tác PBGDPL ở địa phương.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất,trang thiết bị để thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức phápluật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL của địa phương.

- Có chính sách khuyến khích, thuhút, huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho hoạt động PBGDPL.

- Thời gian thựchiện: Hàng năm (Từ năm 2013 đến năm 2016).

Trong quá trình thực hiện kế hoạchnày, các thông tin, báo cáo, kiến nghị đề xuất của các cơ quan, tổ chức, địaphương gửi về Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đểtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.