HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 251-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;

Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ, và bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo nghị định số 172-CP ngày 1-11-1973 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào nghị định số 170-CP ngày 3-9-1975 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (gọi tắt là Pétro Việt Nam) trực thuộc Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam.

Điều 2. – Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh hạch toán kinh tế toàn ngành, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam.

Công ty có các nhiệm vụ và quyền hạn chính như sau:

1. Tổ chức kinh doanh hoặc hợp tác kinh doanh với các tổ chức ở trong nước và ở nước ngoài về việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu mỏ và khí đốt trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam theo đúng chủ trương, chính sách, kế hoạch và những quy định của Nhà nước.

2. Xây dựng, giữ gìn và sử dụng tốt các nguồn vốn, thiết bị, vật tư và những cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty theo đúng chế độ quản lý của Nhà nước nhằm hoàn thành kế hoạch công tác được giao với hiệu suất cao.

3. Thi hành chế độ hạch toán kinh tế, xây dựng và phát huy năng lực sản xuất, ứng dụng cải tiến và đổi mới kỹ thuật trong các lĩnh vực công tác được giao nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Thực hiện đúng các chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, về quan hệ đối ngoại, về nghiên cứu khoa học kỹ thuật… của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

5. Thực hiện việc quản lý, bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng đội ngũ công nhân, cán bộ dầu, khí của công ty, nâng cao trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật, trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển công tác.

6. Thường xuyên chăm lo việc cải thiện điều kiện lao động và các mặt sinh hoạt vật chất, tinh thần của đội ngũ công nhân, cán bộ và viên chức trong công ty theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước.

Điều 3. – Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam do một giám đốc phụ trách, có một số phó giám đốc giúp việc. Giám đốc và các phó giám đốc công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Điều 4. - Tổ chức bộ máy của Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam gồm có:

1.Chi nhánh phía Nam của Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (gọi tắt là “Pétro Việt Nam Sud”).

2.Chi nhánh phía Bắc của Công ty dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (gọi tắt là “Pétro Việt Nam Nord”).

3.Những đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh khác thuộc diện quản lý của Tổng cục do Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam sắp xếp và quyết định trên cơ sở sử dụng hợp lý các tổ chức sẵn có của Tổng cục.

Điều 5. – Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhạm Văn Đồng