HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 251-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ANH HÙNG VÀ CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC LẦN THỨ V

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngBộ trưởng ngày 04 tháng 07 năm 1981;
Căn cứ quyết định của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namsố 735a-KT-HĐNN7 ngày 29 tháng 08 năm 1985 về việc tặng danh hiệu anh hùng lao độngvà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho một số đơn vị và cá nhân.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Họp Đại hội anh hùng và chiếnsĩ thi đua toàn quốc lần thứ V vào tháng 01 năm 1986 tại Thủ đô Hà Nội, nhằmtuyên dương công trạng các anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc đã có nhiềuthành tích trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ V củaĐảng, kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981-1985, động viên các tầng lớp nhân dân laođộng và các lực lượng vũ trang nhân dân hăng hái thi đua xây dựng chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

2. Lập Ban Tổ chức Đại hội gồmcác đồng chí:

- Đoàn Trọng Truyến, Bộ trưởngTổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Trưởngban.

- Nguyễn Thọ Chân, Trưởng banBan thi đua Trung ương, Phó Trưởng ban.

- Dương Văn Phúc, Phó Chủ nhiệmVăn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Ủy viên thường trực.

- Đào Thiện Thi, Bộ trưởng BộLao động, Ủy viên.

- Vũ Mão, Bí thư thứ nhất Trungương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên.

- Trần Hữu Dư, Phó Trưởng banBan Thi đua Trung ương, Ủy viên.

- Dương Xuân An, Thư ký TổngCông đoàn Việt Nam, Ủy viên.

- Lê Thu, ủy viên Ban Thư kýTrung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên.

- Trần Đông, Thứ trưởng Bộ Nộivụ, Ủy viên.

- Trung tướng Doãn Tuế, đại diệnBộ Quốc phòng, Ủy viên.

- Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng banTuyên huấn Trung ương, Ủy viên.

- Nông Quốc Chấn, Thứ trưởng BộVăn hóa, Ủy viên.

- Nghiêm Chưởng Châu, Phó Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên.

- Trần Thái, Phó Viện trưởngViện Huân chương, Ủy viên.

3. Ban tổ chức Đại hội có nhiệmvụ:

a) Lập kế hoạch tổ chức Đại hộivà chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ Đại hội.

b) Chuẩn bị các văn kiện của Đạihội.

c) Lập kế hoạch tuyên truyềntrước Đại hội, trong Đại hội và sau Đại hội.

4. Bộ trưởng Tổng Thư ký Hộiđồng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban thi đua Trung ương, Thủ trưởng các ngành có liênquan ở Trung ương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, và các đồng chí có tên ở Điều 2 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu