ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy chế quản lý và giải quyết KNTC

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Khiếu nại - Tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định 67/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 62/2002/NĐ-CP ngày 14/6/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/1999/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế Quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao cho Thanh tra tỉnh hướng dẫn, thi hành và tổ chức, thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh