ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/QĐ- UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCHCHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (QUY HOẠCH PHÂN KHU) TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ PHÚ LÂM,MỘT PHẦN LIÊN PHƯỜNG 13, 14, QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày17 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quản lýquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứThông tư số 10/2010/TT-BXD ngày11 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng quy định hồ sơ của từng loạiquy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm2008 của Bộ Xâydựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về quy hoạch xây dựng(QCXDVN 01: 2008/BXD );

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ- UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vềđiều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 củaỦy ban nhân dân Thành phố về thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ- UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 vềsửa đổi, bổsung một số điều tại Quyết định số50/2011/QĐ-UBND ngày12 tháng 7 năm2011 của Ủyban nhân dân Thành phố về thẩm định,phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thànhphố;

Căn cứ Quyết định số 5106/QĐ- UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 củaỦy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 3904/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điềuchỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quyhoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13, 14, Quận 6;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trìnhsố 4574/TTr-SQHKT ngày 31 tháng 12 năm 2014 vềtrình duyệtđiều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13,14, Quận 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Duyệt điềuchỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạchchi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phânkhu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13, 14, Quận 6, với cácnội dung chính như sau:

1. Vị trí, quy mô giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch lộ giới các tuyến đường liên quan:

a) Dự án Khu 119 đường Tân HòaĐông, Phường 14, Quận 6:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 9.005 m2.

- Vị trí giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: bao gồm ô phố có ký hiệu II-27 thuộcbản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đấtcủa đồ án điềuchỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quyhoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13, 14, Quận 6.

+ PhíaĐông: giáp khu dân cư cải tạo chỉnh trang.

+ PhíaTây: giáp khu dân cư hiện hữu.

+ PhíaNam: giáp đường dự phóng số 2.

+ PhíaBắc: giáp trường trung học cơ sở.

- Lộ giới đường dự phóng số 2: 16m.

b) Dự án Khu 183 đường Tân HòaĐông, Phường 14, Quận 6:

- Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 13.154 m2.

- Vị trí giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: bao gồm ô phố có ký hiệu II-26 thuộcbản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đấtcủa đồ án điềuchỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quyhoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13, 14, Quận 6.

+ PhíaĐông phíaBắc: giáp đường Tân Hòa Đông.

+ PhíaTây: giáp đường dự phóng số 1.

+ PhíaNam: giáp trường trung học cơ sở khudân cư cải tạo chỉnh trang.

- Lộ giới các tuyến đường liên quan:

+ Đường Tân Hòa Đông: 30 m.

+ Đường dự phóng số 1: 16m.

2. Cơ quan tổ chức lập điềuchỉnh cục bộ quy hoạch:

Ủy ban nhân dân Quận 6

3. Hồ sơbản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Bản sao bảnđồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đấtcủa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ1/2000 đã được phê duyệt.

- Bản đồ quyhoạch tổng mặt bằng sử dụng đấttheo phương án điều chỉnh cục bộ.

Điều 2. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

1. Mục tiêuđiều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Phục vụ việc giải quyếtcác nhu cầu chính đáng về nhà ở, đấtcủangười dân trongkhu vực quy hoạch, điều chỉnh khu đất quy hoạch từ nhà ở cao tầng kết hợp thươngmại dịch vụ thành đất dân cư hiện hữu.

2. Nội dungđiều chỉnh:

Chức năng sử dụng đất

Diện tích (m2)

Dân số

(người)

Chỉ tiêu sử dụng đất nhóm ở (m2/người)

Mật độ xây dựng (%)

Tầng cao tối thiểu, tối đa (tầng)

Hệ số sử dụng đất

Dự án Khu 119 đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 (Ô phố ký hiệu II-27)

Đồ án quy hoạch được duyệt

Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ

9.005

2.000

-

40

15-18

6

Sau khi điều chỉnh cục bộ

Đấthiện hữu

9.005

1.125

-

60

3-5

2-3

Dự án Khu 183 đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 (Ô phố ký hiệu II-26)

Đồ án quy hoạch được duyệt

Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ

13.154

4.040

-

40

18

6

Sau khi điều chỉnh cục bộ

Đấthiện hữu

13.154

1.644

-

60

3-5

2-3

- Các chỉ tiêu quy hoạch của đồ án quy hoạch trước sau khi điều chỉnh cục bộ:

Chỉ tiêu quy hoạch

Diện tích (m2)

Chỉ tiêu (m2/người)

Dự án Khu 119 đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ

Trước khi điều chỉnh

9.005

4,50

Sau khi điều chỉnh

0

0

Đấthiện hữu

Trước khi điều chỉnh

0

0

Sau khi điều chỉnh

9.005

8

Dự án Khu 183 đường Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

Đất nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ

Trước khi điều chỉnh

13.154

3,25

Sau khi điều chỉnh

0

0

Đấthiện hữu

Trước khi điều chỉnh

0

0

Sau khi điều chỉnh

13.154

8

3. Các điểm lưu ý:

- Sau khi điều chỉnh cục bộ, các chỉ tiêu sử dụng đấtcủa đồ án quy hoạch vẫn bảo đảm theo cácQuy chuẩn Tiêu chuẩn hiệnhành.

- Về tầng cao: số tầng bao gồm các tầng được quy địnhtại Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm2012 của Bộ Xâydựng ban hànhtheo QCVN03: 2012/BXD .

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Quận 6 (cơ quan tổ chức lập điềuchỉnh cục bộ quy hoạch đô thị) các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 6 đơn vịtư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xáccủa các nội dung nghiên cứu, các số liệu đánh giá hiệntrạng, tính toán chỉ tiêu kỹ thuật thể hiệntrong thuyết minh hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cụcbộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường13, 14, Quận 6.

- Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 6 cótrách nhiệm cập nhật thể hiện tronghồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường13, 14, Quận 6 những nội dung điều chỉnhnêu trên. Sau khi rà soát, đánh giá quá trình thực hiệnđồ án này theo định kỳ thời hạn đã được quy định,cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa onội dung nghiên cứu điều chỉnh tổngthể đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13,14, Quận 6 (trong đó có hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội). Trong quá trình quản lý, tổ chứctriển khai thựchiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểmsoát, quản lý chặt chẽ để có giảipháp khắc phục những phát sinh (nếu có)do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việcquản lý, pháttriển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ1/2000 các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

- Trong thời hạn 30 ngàykể từ ngàyđược phê duyệt,cơ quan có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch đô thị cần phải công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13, 14, Quận 6 theo quy định.

- Công tác cắmmốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộđồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000khu dân cư Phú Lâm, một phần liên Phường 13,14, Quận 6 cần được tổ chức thực hiệntheo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm2010 của Bộ Xâydựng Quyết định số 19/2014/QĐ- UBNDsố ngày 12 tháng5 năm 2014 củaỦy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định vềcắm mốc giới quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này đínhkèm các bản vẽ quy hoạch được nêu tạikhoản 3, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường,Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giámđốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triểnnông thôn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triểnThành phố, Thủtrưởng các Sở - Ban - Ngành; Chủ tịch Ủyban nhân dân Quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường14-Quận 6 các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (ĐTMT-N) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín