ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 251/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sáchnhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗtrợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cácdoanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ cónguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sáchnhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 20/TTr-STC ngày01/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 tỉnh CàMau theo các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vịcó liên quan thực hiện việc công bố công khai tài chính, ngân sách nhà nước theođúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP UBND tnh (Th);
- Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau;
- Phòng KTTH;
-Lưu: VT, Ktr31/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 251/QĐ-UBND công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Cà Mau 2014