ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2512/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 1 BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 281/QĐ-UBND NGÀY23/02/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁPQUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÂM ĐỒNG".

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcsố 01/2002/QH K.XI ngày 16/12/2002 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quảnlý thuế ngày 20/11/2012 và các văn bản quy đổi, hướng dẫn thi hành Luật quản lýthuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật Thuế giá trị giatăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày21/11/2007 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinhdoanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề án "Tăng cường biện pháp quản lýthu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnhLâm Đồng";

Xét đề nghị của Cục Trưởng cụcThuế tại Tờ trình số 3461/CT-THDT ngày 30 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sungPhụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 củaUBND tỉnh Lâm Đồng; cụ thể theo Phụ lục số 1 về Doanh thu ấn định tối thiểu củamột (01) phương tiện kinh doanh vận tải ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Phó chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên