ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2008 – 2009

________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 582/TTr-KHCN ngày 11/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc cuộc thi sáng tạo thanh thiêu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2008-2009, gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban tổ chức:

1. Ông Bùi Văn Thạch.-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.-Trưởng ban

2. Ông Trần Văn Vân.-Giám đốc Sở KH&CN.-Phó trưởng ban thường trực

3. Ông Phan Sỹ Giản.-Giám đốc Sở GD&ĐT.-Phó Trưởng ban

4. Ông Phan Văn Thảo.-P. Giám đốc Đài PTTH.-Thành viên

5. Bà Trần Thị Phượng.-TP.TCHCSN, Sở Tài chính.-Thành viên

6. Ông Lê Văn Quang.-Phó Chủ tịch UBND huyện PL.-Thành viên

7. Ông Dương Văn Tải.-Phó Chủ tịch UBND huyện ĐP.-Thành viên

8. Bà Trần Thị Hòe.-Phó Chủ tịch UBND huyện LN.-Thành viên

9. Ông Đặng Thế Nhàn.-Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp.-Thành viên

10. Ông Hà Văn Hùng.-Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Long.-Thành viên

11. Ông Trịnh Đình Khản.-Phó Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành.-Thành viên

12. Ông Trịnh Công Sơn.-Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng.-Thành viên

13. Ông Lê Hải Đăng.-Phó Chủ tịch UBND TX Đồng Xoài.-Thành viên

Mời tham gia Ban tồ chức

1. Ông Nguyễn Văn Thỏa.-Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT.-Phó Trưởng ban

2. Ông Lê Trường Sơn.-Bí thư Tỉnh đoàn.-Phó trưởng ban

3. Ông Lê Bá Nam.-TP.KHTV Sở GD&ĐT.-Thành viên

II. Thành lập Tổ giúp việc cho Ban tổ chức gồm các ông có tên sau:

1. Ông Lê Hữu Hòa.-PTP Thông tin KH&CN, Sở KH&CN.-Tổ trường

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh.-TB. TNNT-CNVC&ĐT, Tỉnh đoàn.-Tổ phó

3. Ông Nguyễn Ngọc Vũ.-CVP Liên hiệp các Hội KH&KT.-Tổ phó

4. Ông Vũ Thanh Ngữ.-Trưởng ban TTN&TH, Tỉnh đoàn.-Thành viên

5. Ông Dương Viết Hải.-PTP GDTrH, Sở GD&ĐT.-Thành viên

6. Ông Võ Duy Linh.-PTP GDCN&TX, Sở GD&ĐT.-Thành viên

7. Ông Nguyễn Văn Hiếu.-Chuyên viên Sở KH&CN.-Thành viên

8. Ông Đào Đức Thanh.-Chuyên viên Sở KH&CN.-Thành viên

Đơn vị thường trực: Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Ban tổ chức, Tổ giúp việc có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ và thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lấn thứ II năm 2008 - 2009.

- Tổ chức, tuyên truyền phổ biến cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2008 - 2009 theo đúng quy định.

- Tuyên truyền, vận động học sinh các trường học và thanh thiểu nhi trong tỉnh tham gia.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm và lựa chọn gửi cho Ban tổ chức cuộc thi ở Trung ương.

- Ban tổ chức cuộc thi thành lập một lần, trường hợp có thành viên phải thay đổi thì mới có quyết định bổ sung để thay thành viên khác.

- Báo cáo kết quả cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2008 - 2009.

- Ban tổ chức, Tổ giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để giao dịch.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Báo Bình Phước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Chủ tịch ƯBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày kí./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu