BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀTHỜI ĐẠI” LẦN THỨ XII - 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của bộ và cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng VụCông tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân”tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII – 2014.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng; Tổng biên tập báo “Giáo dục và Thời đại”; Chủ tịch Công đoàn giáodục Việt Nam; Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên; Kế hoạch - Tàichính; Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Đại học; Học viện; Hiệutrưởng các trường có vận động viên tham dự giải; Ban Tổ chức; Ban Trọng tài vàcác thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/cáo);
- Đại học Đà Lạt (để p/hợp);
- Tổng cục TDTT (để p/hợp);
- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

ĐIỀU LỆ

GIẢIBÓNG BÀN “NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN” TRANH GIẢI “BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI” LẦNTHỨ XII – 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2517/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 1. Mục đích, Yêu cầu

1. Mục đích

Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm2014; Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11; Kỷ niệm 59 năm thành lập Báo Giáodục và Thời đại, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyệnthân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Động viên, khuyến khích phong tràotập luyện và thi đấu Bóng bàn trong toàn ngành Giáo dục để tăng cường thể chấtcho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục góp phần nêu gương và động viên học sinhvà sinh viên tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn hóa - thể thaolành mạnh trong trường học và các cơ sở giáo dục.

Tạo điều kiện để nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục gặp gỡ giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy vàtăng cường đoàn kết hiểu biết lẫn nhau.

Tăng cường sự gắn bó giữa Báo ngànhvới bạn đọc và các hoạt động của Công đoàn Giáo dục với phong trào thể thaoquần chúng cho các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Yêu cầu

Thi đấu tuyển chọn tại các trường,các cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố và chung kết toàn ngành.

Vận động viên dự thi đúng đối tượng,theo quy định của Điều lệ.

Điều 2. Đối tượng, Đơn vị dự thi,Số người dự thi

1. Đối tượng

Các đối tượng được tham gia: nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dụchiện đang giảng dạy, quản lý, nghiên cứutrong các cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục trung ương và địa phương.

Các đối tượng không được tham gia:Bảo vệ, nhân viên phục vụ, lái xe, Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm và hợp đồngkhông có mã ngạch lương.

2. Đơn vị dự thi

- Đại học Quốc gia, Đại học khu vực;các trường thành viên.

- Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng,Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan giáo dục trung ương.

- Báo Giáo dục và Thời đại.

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

3. Số lượng người dự thi

a) Mỗi đơn vị được cử 1 đoàn gồm: 1Trưởng đoàn, 2 huấn luyện viên và các vận động viên thi đấu đồng đội nam, đồngđội nữ và các giải cá nhân, cụ thể:

- Giải đồng đội (không phân biệt nhómtuổi): Một (01) đội nam đăng ký không quá 05 vận động viên. Một (01) đội nữ:đăng ký không quá 05 vận động viên.

- Giải cá nhân (phân chia theo nhómtuổi, cán bộ quản lý không giới hạn số lượng): Mỗi đơn vị được đăng ký khôngquá 03 đơn nam, 03 đơn nữ và 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 02 đôi nam nữ ở mỗi nhómtuổi.

b) Đơn vị đăng cai được cử thêm 01đơn nam, 01 đơn nữ, 01 đôi nam, 01 đôi nữ và 01 đôi nam nữ ở mỗi nhóm tuổi.

Điều 3. Nội dung, Thể thức, Luậtthi đấu, các quy định khác

1. Nội dung

1.1. Giải Đồng đội: Không phân biệtlứa tuổi, mỗi đội chỉ được phép cử 01 VĐV có đẳng cấp quốc gia từ cấp I trở lêntham gia gồm 02 nhóm sau:

a) Đồng đội nam, nữ khối các trườngĐại học, Cao đẳng.

b) Đồng đội nam, nữ khối các sở giáodục và đào tạo.

1.2. Giải cá nhân:

a) Phong trào: Phân chia 4 nhóm tuổigồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ:

- 30 tuổi trở xuống(sinh từngày 01/01/1984 trở lại đây);

- 31 đến 40 tuổi(sinh từ ngày31/12/1983 đến 01/01/1974);

- 41 đến 50 tuổi(sinh từ ngày31/12/1973 đến 01/01/1964);

- 51 đến 60 tuổi(sinh trướcngày 01/01/1964).

b) Nâng cao: Không phân chia nhómtuổi gồm các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

c) Giải dành cho cán bộ quản lý: Đơnnam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phân chia 02 nhóm tuổi:

- 50 tuổi trở xuống(sinh từngày 01/01/1964 trở lại đây);

- 51 tuổi trở lên(sinh trướcngày 01/01/1964).

2. Thể thức thi đấu

2.1. Giải đồng đội:

- Trên 32 đội thi đấu loại trực tiếp;

- Từ 32 đội trở xuống giai đoạn 01chia bảng đấu vòng tròn (mỗi bảng không quá 4 đội) chọn đội nhất, nhì mỗi bảngvào đấu giai đoạn 02. Giai đoạn 02 thi đấu loại trực tiếp cho đến trận chungkết;

- Đồng đội thi đấu theo thể thức 4trận đơn, 1 đôi. Trong mỗi trận đồng đội, mỗi đội cử 3 vận động viên, mỗi vận độngviên được thi đấu 2 trận, theo thứ tự sau:

Trận 1 (đơn): A gặp X;

Trận 2 (đơn): B gặp Y;

Trận 3 (đôi): C + (A hoặc B) gặpZ + (X hoặc Y);

Trận 4 (đơn): (B hoặc A) gặp Z;

Trận 5 (đơn): C gặp (X hoặc Y).

- Mỗi trận trong thi đấu đồng đội thiđấu 5 ván.

2.2. Giải cá nhân:

- Thi đấu loại trực tiếp nếu có trên16 đơn, đôi;

- Chia bảng thi đấu vòng tròn giaiđoạn 01 nếu có từ 16 đơn, đôi trở xuống (mỗi bảng không quá 4 đơn, đôi) lấynhất nhì bảng vào thi đấu giai đoạn 02. Giai đoạn 02 thi đấu loại trực tiếp chođến chung kết.

2.3. Số lượng ván đấu trong thi đấuđơn, đôi:

- 7 ván trong đấu loại trực tiếp ởlứa tuổi 40 trở xuống;

- 5 ván với lứa tuổi trên 40;

- 5 ván trong các nội dung thi cònlại.

3. Luật thi đấu

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn hiệnhành do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành;

- Bóng thi đấu: Bóng Trung Quốc “SongHỷ” mầu trắng, đường kính 40 mm;

- Các VĐV khi thi đấu nội dung đôi,đồng đội phải mặc trang phục thi đấu thể thao cùng mầu và in tên đơn vị (khôngmặc trang phục mầu trắng);

- Chọn hạt giống: Căn cứ vào kết quảGiải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ XI- 2012;

- Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ khônggặp nhau trong trận đầu tiên;

- Các nội dung chỉ được tổ chức thiđấu khi có tối thiểu 03 vận động viên của 02 đơn vị trở lên dự thi.

4. Một số quy định khác

4.1. Vận động viên có đẳng cấp là VĐVđược cơ quan có thẩm quyền của ngành thể thao phong cấp từ 2009 đến nay.

4.2. Trong nội dung đôi nếu một trong2 vận động viên là vận động viên đẳng cấp theo quy định tại Điều 3, khoản 1,mục 1.1, đều phải thi đấu ở nội dung đơn và đôi nâng cao.

4.3. Quy định về cán bộ quản lý

- Nam có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7trở lên.

- Nữ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6trở lên.

4.4. Ngoài nội dung thi đồng đội, mỗivận động viên chỉ được đăng ký dự thi tối đa 2 nội dung tại giải cá nhân.

4.5. Vận động viên ở nhóm tuổi caođược dự thi ở nhóm tuổi thấp và chỉ thi đấu trong một nhóm tuổi.

4.6. Vận động viên thuộc đối tượngnâng cao không được thi đấu ở giải phong trào.

4.7. Nội dung đôi dành cho cán bộquản lý được phép ghép đôi với các đơn vị khác.

Điều 4. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian

- Từ 23/10/2014 đến 01/11/2014;

- Đón tiếp và làm thủ tục VĐV: Từ 8giờ ngày 23/10/2014;

- Họp trưởng đoàn, chuyên môn: 8 giờngày 24 tháng 10 năm 2014;

- Khai mạc dự kiến: 8 giờ ngày 25tháng 10 năm 2014;

- Thời gian thi đấu giải cán bộ quảnlý: ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2014.

2. Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao Đạihọc Đà Lạt, số 01 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt.

Điều 5. Đăng ký dự thi

1. Hồ sơ đăng ký dự thi (do Thủtrưởng các đơn vị ký và đóng dấu) gồm:

- Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo,huấn luyện viên, vận động viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính);

- Danh sách Vận động viên đăng ký nộidung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu theo Điều lệ (chú ý ở nội dung thi đấu đôi ghirõ tên từng cặp đối thủ).

2. Thời hạn đăng ký dự thi:

Bản đăng ký chính thức gửi về Vụ Côngtác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội hoặc quathư điện tử: [email protected] trước ngày 25 tháng 9 năm 2014 (căn cứ theo dấubưu điện). Sau thời gian trên, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm. Điện thoạiliên hệ 04 8694983/0904228809 Fax: 04 8684485.

3. Hồ sơ mang theo khi về dự thi:

- Danh sách đoàn, bản đăng ký các nộidung thi đấu có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị dự thi;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tếcó thẩm quyền xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng bàn cho các vận động viên dựthi;

- 02 ảnh 3 x 4 của từng vận độngviên;

- Bảng phô tô copy “Bảng lương tháng9/2014 của đơn vị” có cá nhân dự thi (chú ý bảng lương phải thể hiện rõ hệ sốphụ cấp lương chức vụ), bảng phô tô trên phải có chữ ký và đóng dấu xác nhậncủa Lãnh đạo đơn vị dự thi;

- Chứng minh nhân dân của từng vậnđộng viên;

- Bảo hiểm y tế của từng vận độngviên;

- Bảo hiểm xã hội (đối với giáo viêncác trường ngoài công lập).

Điều 6. Kinh phí

1. Các đơn vị dự thi tự túc toàn bộkinh phí: bồi dưỡng, tầu xe, ăn, ở, đi lại trong quá trình tập luyện và thi đấucho các thành viên của đơn vị theo các quy định hiện hành của Bộ Tài chính hoặcQuy chế chi tiêu nội bộ của từng đơn vị.

2. Chi phí làm thẻ: 20.000đ/người.

3. Trang phục trình diễn, trang phụcthi đấu thống nhất chung toàn đoàn và in tên đơn vị sau lưng áo.

4. Kinh phí tổ chức cấp cơ sở,trường, cơ quan do đơn vị cơ sở, trường, cơ quan đảm nhiệm.

5. Kinh phí tổ chức và giải thưởngvòng Chung kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệpViệt Nam, Báo Giáo dục và Thời đại và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đảm nhiệm.

6. Đơn vị đăng cai tổ chức Giải:Thông báo cho các đơn vị dự thi về giá cả ăn, ở, sinh hoạt, các địa điểm có thểtham quan du lịch để các địa phương chủ động về kinh phí, bố trí lịch tập luyệncho các đội. ĐT liên lạc: 0913744944 (đ/c Hùng).

Điều 7. Khen thưởng, Kỷ luật,Khiếu nại

1. Khen thưởng

- Cúp, cờ, huy chương, tiền thưởngcho các đội vô địch;

- Tặng cờ, huy chương và tiền thưởngcho các đội đạt giải Nhì và 2 giải Ba;

- Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng vàtiền thưởng cho các thứ hạng Nhất, Nhì và 2 giải Ba của các nội dung thi đấuđơn và đôi ở các nhóm tuổi;

- Giải thưởng cho 02 VĐV nam, 02 VĐVnữ là người dân tộc ít người hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục của cáctỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa có thành tích thi đấu cao nhất;

- Giải thưởng cho Huấn luyện viên củacác đội vô địch nam, nữ.

2. Kỷ luật

2.1.Mọi thành viên tham giagiải đều phải tuân theo Luật Bóng bàn hiện hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tậpthể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hìnhthức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến tước quyền thi đấu, tước quyền chỉ đạohoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý.

2.2. Các vận động viên khi tham giathi đấu nếu có hình thức vi phạm như cố tình kéo dài thời gian trong khi đấu,hành vi ứng xử thiếu văn hóa với trọng tài, với đối thủ thi đấu (theonhận định của Ban Tổ chức) sẽ bị tước quyền thi đấu và có văn bản gửi vềđơn vị.

2.3. Các trưởng đoàn, các cá nhân vậnđộng viên phải chịu trách nhiệm trước các nội dung đăng ký thi đấu của mình.Vận động viên nào thi đấu hơn 02 nội dung theo quy định, thi đấu sai thành phần(cán bộ quản lý, vận động viên có đẳng cấp, lứa tuổi...) sẽ bị hủy tất cả cácnội dung mà vận động viên đó đã thi đấu.

3. Khiếu nại

Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viênmới có quyền khiếu nại (bằng văn bản) với Ban Tổ chức khi phát hiện vi phạmĐiều lệ, Luật. Đối với khiếu nại về nhân sự, Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xétvà xử lý kịp thời. Nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban Tổchức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phícho công tác thẩm tra, và hủy toàn bộ kết quả thi đấu của các vận động viên củađơn vị đó. Các khiếu nại về Luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phốihợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý, giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ cáctrận đấu theo đúng lịch thi đấu.

Điều 8. Các điều khoản khác

1. Giải Bóng bàn “Người Giáo viênnhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” truyền thống 2 năm/lần do BộGiáo dục và Đào tạo, Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam, Công đoànGiáo dục Việt Nam và Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với đơn vị đăng cai tổchức, chỉ đạo toàn bộ Giải.

2. Giám đốc các sở giáo dục và đàotạo, Đại học, Học viện; Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục, phảichịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự dự thi củađơn vị mình.

3. Trong quá trình tổ chức Giải, nếucó vấn đề phát sinh liên quan đến Điều lệ Giải, đề nghị các đơn vị phản ánh kịpthời về Ban Tổ chức để xử lý kịp thời.