ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2517/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦTỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂNNÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy chế công bố, công khai thủtục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 172/TTr-SNN ngày 30/9/2014 về việc đềnghị ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09thủ tục hành chính mới về lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Bộ thủtục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bốtại Quyết định này có hiệu lực theo ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định vềthủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (b/c);
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông;
- VP UBND tỉnh (đ/c Nguyễn Xuân Xô)
- Lưu: VT, NC (N-09b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK

(Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 2517/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Đắk Lắk)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN

1

Tên thủ tục thứ nhất: Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

2

Tên thủ tục thứ hai: Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thủy sản.

3

Tên thủ tục thứ ba: Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thủy sản.

4

Tên thủ tục thứ tư: Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè.

5

Tên thủ tục thứ năm: Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè.

6

Tên thủ tục thứ sáu: Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản.

7

Tên thủ tục thứ bảy: Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản.

8

Tên thủ tục thứ tám: Thủ tụcCấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

9

Tên thủ tục thứ chín: Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2517/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk