ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 252/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HOÁ VÀCÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm1962;
- Căn cứ vào Thông tri số 05/TT-TU ngày 16 tháng 12 năm 1980 của Ban Thường vụ Thànhuỷ về việc củng cố và tăng cường hoạt động các Nhà Văn hoá và Câu lạc bộ trongtoàn thành phố.
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin và Trưởng Ban Tổchức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hànhBản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu lạc bộtrong thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Các đồng chíChánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thểcấp thành phố có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Quang Chánh

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH (Ban hành kèm theo quyết định số 252/QĐ-UB ngày 04-11-1981 của UBND thànhphố Hồ Chí Minh)

I. – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦANHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ:

1) Chức năng:

a) Nhà văn hoá:

- Nhà văn hoá là một đơn vị nằmtrong hệ thống tổ chức của ngành Văn hoá thông tin, trung tâm sinh hoạt văn hoácủa địa phương, dùng các hình thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thểthao, sinh hoạt chánh trị, thời sự phổ thông, các hoạt động vui chơi, giải trílành mạnh, qua đó mà giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu nhân dân, gópphần xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

- Nhà văn hoá còn có chức nănghướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng nồng cốt cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ cấpdưới cơ sơ của các cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường, trường học… góp phầnxây dựng phong trào văn hoá chung và xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ về vănhoá và văn nghệ.

b) Câu lạc bộ :

Câu lạc bộ đa dụng hoặc chuyênngành là nơi sinh hoạt văn hoá của từng ngành, đơn vị, có chức năng như chứcnăng một của Nhà văn hoá nhưng hoạt động chỉ đóng khung trong từng đơn vị câulạc bộ. Tuỳ điều kiện và khả năng của từng ngành mà các câu lạc bộ ngành cóhướng dẫn, bồi dưỡng cốt cán riêng cho sinh hoạt văn hoá ngành mình, nhưng mỗicâu lạc bộ không nhất thiết đều có chức năng này.

Hoạt động của mỗi Nhà văn hoá vàcâu lạc bộ phải quán triệt ba tính chất: tính dân tộc, tính khoa học và tínhcách mạng.

2) Nhiệm vụ cụ thể chung của Nhàvăn hoá và câu lạc bộ :

- Tổ chức hoạt động văn hoá, vănnghệ, thông tin, cổ động như: chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, đọc sách báo,nói chuyện thời sự, chánh sách, khoa học kỹ thuật, các môn vui chơi, giải tríthể dục thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chánh trị thực hiện ở địa phương vàđáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức vànhân dân trong địa phương.

Từng thời gian, có thể tổ chứccác loại hội thi: biểu diễn văn nghệ, sáng tác, thi đấu thể dục thể thao.

- Tổ chức các lớp năng khiếu vềâm nhạc, hội hoạ, thể dục thẩm mỹ, nữ công, kỹ thuật v.v…theo sự phân công, phâncấp trong hệ thống Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong toàn thành phố.

Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn tạichức và nghiệp vụ, phương pháp, công tác cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ cơsở.

Các Nhà văn hoá và câu lạc bộcác ngành các cấp phải xây dựng và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ,theo đúng đường lối, chủ trương pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hoá vănnghệ, xây dựng và bồi dưỡng cho mình thành một cơ sở hoạt động văn hoá xã hộichủ nghĩa tiêu biểu, chống các hiện tượng tiêu cực như chạy theo thị hiếu, chạytheo doanh thu đơn thuần hoạt động văn hoá lại căng, phi xã hội chủ nghĩa, phidân tộc.

II. – HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÀVĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ:

Trong khi chờ đợi việc quy hoạchhoàn chỉnh hệ thống Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong toàn thành phố, trước mắt,trong thời gian 5 năm Uỷ ban Nhân dân thành phố tạm thời quy định việc tổ chứcNhà văn hoá và câu lạc bộ của các cấp, các ngành như sau.

1) Cấp thành phố:

- Nhà văn hoá thành phố, trựcthuộc Sở Văn hoá và thông tin. Đây là trung tâm sinh hoạt văn hoá của thànhphố, vừa là nơi hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tất cả các Nhà văn hoá vàcâu lạc bộ của các ngành, các cấp.

- Các câu lạc bộ Thể Dục ThểThao trực thuộc Sở Thể dục thể thao.

- Nhà văn hoá Thanh niên trựcthuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Nhà văn hoá Thiếu nhi trựcthuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Câu lạc bộ Lao động trực thuộcLiên hiệp Công đoàn thành phố, là nơi sinh hoạt văn hoá và thể dục thể thao chocán bộ công nhân viên chức thành phố.

- Các ngành và đoàn thể khác cấpthành phố, tuỳ theo khả năng và điều kiện có thể tổ chức câu lạc bộ của ngành,đoàn thể mình như:

+ Câu lạc bộ Phụ nữ

+ Câu lạc bộ trí thức

+ Câu lạc bộ Mặt trận Tổ quốc

+ Câu lạc bộ Hội Văn nghệ

+ Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật

- Nhà văn hoá thành phố trựcthuộc Sở Văn hoá và thông tin được thành lập do quyết định của Uỷ ban Nhân dânthành phố.

- Các Nhà văn hoá và câu lạc bộcủa các ngành cấp thành phố có quy mô lớn thì các ngành chủ quản xây dựng đề ánthành lập thông qua Sở Văn hoá và thông tin và Ban Tổ chức chánh quyền trình Uỷban Nhân dân thành phố công nhận.

2) Cấp Quận, Huyện:

- Nhà văn hoá quận, huyện thuộcBan Văn hoá quận, huyện là nơi sinh hoạt văn hoá chung của các ngành, các giớiquần chúng nhân dân, đồng thời là nơi hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng và quảnlý cho các Nhà văn hoá phường, xã.

- Nhà văn hoá thiếu nhi quận,huyện trực thuộc quận, huyện Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Ở các quận, huyện nào đã có tổchức câu lạc bộ lao động thuộc Liên hiệp Công đoàn quận, huyện thì tiếp tục duytrì hoạt động nơi nào chưa có thì tạm thời chưa tổ chức.

- Nhà văn hoá thuộc Ban Văn hoávà thông tin và các Nhà văn hoá, câu lạc bộ thuộc các ngành ở quận, huyện do Uỷban Nhân dân các Quận, Huyện công nhận khi xét thấy có đủ điều kiện phù hợp vớiBản quy định này.

3) Cấp phường, xã:

Ở mỗi phường, xã chỉ tổ chức 1Nhà văn hoá chung do bộ phận văn hoá và thông tin phường, xã tổ chức và quản lý.

4) Các câu lạc bộ thể dục thểthao chuyên nghiệp của ngành thể dục thể thao thành phố cũng tổ chức theo hệthống các cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã và có quy định riêng củangành, nhưng nội dung hoạt động cũng dựa trên cơ sở những quy định chung củaquyết định này.

III. – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊNCHẾ CỦA NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ:

1) Mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộđặt dưới quyền điều khiển của 1 Chủ nhiệm, ở nơi cần thiết có Phó Chủ Nhiệmgiúp việc Chủ nhiệm.

Bộ máy làm việc và phục vụ củamỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ tuỳ theo cấp và quy mô, khả năng tổ chức của cácđơn vị chủ quản và của mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ gồm có các bộ phận như sau:

a) Khối chuyên môn:

- Bộ phận Văn hoá : triễn lãm,chiếu phim, đọc sách báo, sinh hoạt thời sự, chánh sách, khoa học kỹ thuật,truyền thống ngành, các giải trí về văn hoá khác.v.v..

- Bộ phận Văn nghệ sân khấu :ca, múa, nhạc, kịch…

- Bộ phận thể dục thể thao: tổchức các hoạt động bóng chuyền, bóng rỗ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bơi lội,thể dục thẩm mỹ, võ thuật…

b) Khối bồi dưỡng nghiệp vụ vànăng khiếu:

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệpvụ và năng khiếu (đối với các Nhà văn hoá có quy mô lớn, được sư thoả thuận củaSở Văn hoá và thông tin).

c) Khối hành chánh quản trị:

2) Nhà văn hoá và câu lạc bộ củacác ngành cấp thành phố bao gồm Nhà văn hoá thành phố và câu lạc bộ của cácngành kah1c (nêu ở mục II khoản 1 trên đây), Nhà văn hoá và câu lạc bộ ở cấpquận, huyện (nêu ở mục II khoản 2) là những đơn vị sự nghiệp văn hoá hoạt độngphục vụ là chủ yếu, nơi nào có điều kiện thì thực hiện chế độ gắn thu bù chi,được mở tài khoản ở Ngân hàng và sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

3) Biên chế của Nhà văn hoáthành phố (thuộc Sở Văn hoá và thông tin), các Nhà văn hoá quận, huyện (thuộcBan Văn hoá thông tin quận, huyện) các câu lạc bộ của các ngành chánh quyềnthành phố, của Hội Văn nghệ thành phố là biên chế sự nghiệp văn hoá do Uỷ banNhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho Sở Văn hoá và thông tin,Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và các Sở, Ngành. Biên chế của các Nhà văn hoávà câu lạc bộ của các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc do Ban Tổ chức Thành Uỷ(được Thành uỷ uỷ quyền) giao chỉ tiêu hàng năm.

Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷnhiệm cho Ban Tổ chức chánh quyền tuỳ theo tính chất, quy mô của các Nhà vănhoá , câu lạc bộ (Nhà văn hoá – câu lạc bộ đa dụng có đầy đủ các bộ phận nêutrên đây, hoặc chuyên dùng từng khối), có hướng dẫn cụ thể cho các Sở, Ngànhcấp thành phố xây dựng biên chế cho từng Nhà văn hoá , câu lạc bộ .

Riêng đối với cán bộ chuyêntrách của Nhà văn hoá phường, xã (nơi đã có). Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyệnxét cụ thể và đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định (thông qua Ban Tổchức chánh quyền thành phố).

Việc xây dựng bộ máy và xác địnhbiên chế cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ trên cơ sở xây dựng nội quy hoạtđộng, phân công, phân nhiệm rõ ràng chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận, từngcán bộ nhân viên phải hết sức tinh gọn, tránh lập nhiều bộ phận rườm rà, chưathiết yếu. Cần vận dụng mạng lưới công tác viên, từng đơn vị phấn đấu thu hợplý để bù chi, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, mặt khác vận động sự tham gia đónggóp của nhân dân (nhất là đối với Nhà văn hoá ở phường, xã). Ngân sách thànhphố chỉ trợ cấp một phần kinh phí cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ.

IV. – TRÁCH NHIỆM CỦA CÁCNGÀNH CÁC CẤP:

Sở Văn hoá và thông tin có tráchnhiệm quản lý hành chính về việc tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá vàcâu lạc bộ trong thành phố. Các Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện quản lýhành chánh về tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của quận,huyện và phường, xã.

Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷnhiệm cho Sở Văn hoá và thông tin và Sở Thể dục thể thao củng với Uỷ ban Nhândân các Quận, Huyện ngoài nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụchuyên môn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của các Nhà văn hoá vàcâu lạc bộ trong toàn thành phố thuộc phạm vị chức trách của mình.

Căn cứ vào Bản quy định này, cácngành, các cấp xây dựng và ban hành bản nội quy hoạt động cụ thể cho các Nhàvăn hoá và câu lạc bộ của ngành và cấp mình, có sự thoả thuận của Sở Văn hoá vàthông tin. Trong quá trình hoạt động, nhất thiết không được tự động mở rộngphạm vi và chức năng hoạt động (đã ghi trong nội quy cụ thể) khi chưa có sựthoả thuận của Sở Văn hoá và thông tin hoặc của Ban Văn hoá và thông tin (đốivới các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của quận, huyện, phường, xã).

Nghiêm cấm mọi hoạt động vănhoá, văn nghệ thể dục thể thao mang hình thức câu lạc bộ để tổ chức lấy doanhthu phi pháp.

Cấp uỷ và Thủ trưởng các ngành,cấp có tổ chức Nhà văn hoá và câu lạc bộ, ngoài nhiệm vụ quản lý trực tiếp cácNhà văn hoá và câu lạc bộ của ngành mình, đồng thời chịu trách nhiệm về nộidung hoạt động của các đơn vị này đúng chủ trương, đường lối, chính sách, chếđộ, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đối với quận, huyện, phường, xãnếu mạng lưới Nhà văn hoá và câu lạc bộ phát triễn mạnh và rộng rãi thì Uỷ banNhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã có thể thành lập Hội đồng Nhà văn hoá baogồm thành phần: Văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, thanh niên, phụ nữ,công đoàn (Hội Lao động hợp tác ở Phường) để hổ trợ, phối hợp hoạt động đối vớiNhà văn hoá cấp mình.

Sở Văn hoá và thông tin phối hợpvới Ban Thi đua khen thưởng thành phố và các cơ quan có liên quan ở các cấptheo dõi hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ thực hiện tốt chức năng,nhiệm vụ, đường lối, chánh sách, đạt được thành tích tốt, có hiệu quả thiếtthực để kịp thời báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố xét biểu dương khen thưởng,đồng thời cũng phát hiện những đơn vị có những hoạt động vi phạm những điều quyđịnh trên đây để Uỷ ban Nhân dân thành phố có biện pháp xử lý thích đáng.

Sở Tài chánh và Sở Văn hoá vàthông tin có trách nhiệm cùng các ngành có liên quan hướng dẫn việc lập kinhphí hoạt động cho từng loại Nhà văn hoá và câu lạc bộ ở từng cấp, quy định vàđiều chỉnh giá vé thống nhất cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thểthao và lệ phí cho các lớp năng khiếu trong các nhà văn hoá và câu lạc bộ.

Ban Tổ chức chánh quyền có tráchnhiệm hướng dẫn việc xác lập biên chế cho từng loại Nhà văn hoá và câu lạc bộvà cùng với Sở Tài chánh nghiên cứu thực hiện các chế độ, chánh sách thích hợpcho các chuyên viên và vận động viên hoạt động trong các Nhà văn hoá và câu lạcbộ.

V. – ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

Các ngành, các cấp đã tổ chứcNhà văn hoá và câu lạc bộ, căn cứ vào Bản quy định này mà sửa đổi, chấn chỉnhlại tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ thuộc ngành cấp mình.

Những ngành, cấp nào được phéplập Nhà văn hoá và câu lạc bộ (đã nên tên trong mục II trên đây) mà chưa tổ chức,hoặc muốn tổ chức cho ngành mình các Nhà văn hoá, câu lạc bộ (mà bản quy địnhnày chưa nêu) đều phải làm thủ tục (xây dựng đề án thành lập) đề nghị Uỷ banNhân dân thành phố (cấp thành phố) hoặc Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện (cấpquận, huyện) như đã nêu ở mục II khoản 1, 2 trong bản quy định này.

Những hoạt động văn hoá, vănnghệ không chuyên nhưng hoạt động thường xuyên, có tính chất của câu lạc bộ ởcác đơn vị, cơ quan, xí nghiệp đều phải báo cáo đăng ký cho ngành văn hoá thôngtin (Sở Văn hoá và thông tin hoặc Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện) hoặcthể dục thể thao, tuỳ theo tính chất hoạt động.

Bản quy định này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành.