ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 187/TTr-STP ngày 23/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 61 thủ tục, trong đó: 29 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, 27 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 05 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 44 thủ tục, trong đó: 21 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, 01 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 22 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thủ tục hành chính giữ nguyên: 56 thủ tục, trong đó: 51 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, 05 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ: 31 thủ tục, trong đó: 24 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, 07 thủ tục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 574/QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, STP, T (HC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 252/QĐ-UBND-HC ngày 02/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. CẤP TỈNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

a) Công chứng

1

Thủ tục đăng ký hành nghề cho Công chứng viên

2

Thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng do bị thu hồi quyết định cho phép thành lập

4

Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng trong trường hợp bị hợp nhất, bị sáp nhập

5

Thủ tục bổ nhiệm lại Công chứng viên

6

Thủ tục hợp nhất Văn phòng công chứng

7

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

8

Thủ tục sáp nhập Văn phòng công chứng

9

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

10

Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng công chứng

11

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

b) Luật sư

1

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư

2

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư

3

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư

4

Thủ tục hợp nhất công ty luật

5

Thủ tục sáp nhập công ty luật

6

Thủ tục chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật

c) Quản tài viên

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân quản lý, thanh lý tài sản

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10

Gia hạn quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên

12

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,
bổ sung

Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

a) Tư vấn pháp luật

1

Thủ tục cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

2

T-DTP-266410-TT

Thủ tục cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật

b) Công chứng

1

T-DTP-267281-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

- Luật số 53/2014/QH13 Công chứng

- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

- Thông tư 54/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

2

T-DTP-267524-TT

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm Công chứng viên

3

T-DTP-267526-TT

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ miễn nhiệm Công chứng viên trong trường hợp Công chứng viên có nguyện vọng được miễn nhiệm hoặc chuyển làm công việc khác

4

Thủ tục miễn nhiệm Công chứng viên trong trường hợp Công chứng viên bị miễn nhiệm

5

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

6

T-DTP-267533-TT

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp Văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động

7

T-DTP-267534-TT

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng

8

T-DTP-267535-TT

Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

9

T-DTP-267537-TT

Thủ tục tạm đình chỉ hành nghề công chứng

c) Luật sư

1

T-DTP-267547-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

- Luật Luật sư năm 2006;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư 17/2011/TT-BTP Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

2

T-DTP-267558-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh, Công ty luật nước ngoài

3

Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động do chuyển đổi công ty luật TNHH và công ty luật hợp danh

4

T-DTP-267542-TT

Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

5

Thủ tục cấp lại GĐKHĐ do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

6

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

7

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

8

Thủ tục thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

9

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

10

Thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

3. Danh mục thủ tục hành chính được giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Stt

Tên thủ tục hành chính

I. Bổ trợ Tư pháp

a) Tư vấn pháp luật

1

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

2

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

3

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

4

Thủ tục cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

5

Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

6

Thủ tục thẩm định hồ sơ Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

7

Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

8

Thủ tục Thẩm định hồ sơ phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư

9

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

10

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

11

Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

12

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

13

Thủ tục thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật

14

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm, cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

15

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm)

16

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (trong trường hợp thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc nội dung hoạt động)

17

Thủ tục công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

18

Thủ tục Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

19

Thủ tục Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

20

Thủ tục Thu hồi Giấy tham gia trợ giúp pháp lý

21

Thủ tục Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

22

Thủ tục Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

23

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm Trọng tài thương mại

24

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại

25

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài thương mại

26

Thủ tục Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài

27

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

28

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

29

Thủ tục Thẩm định hồ sơ thành lập Đoàn luật sư.

30

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

b) Công chứng

31

Thủ tục thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

32

Thủ tục xóa đăng ký hành nghề của Công chứng viên

33

Thủ tục thông báo về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Công chứng viên

34

Thủ tục thành lập Hội công chứng viên

35

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

36

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

37

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng (trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)

38

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

39

Thủ tục đăng ký tập sự lại

40

Thủ tục báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng

41

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp bị xóa tên khỏi Danh sách Người tập sự

42

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

II. Lĩnh vực Hành chính - Tư pháp

1

Thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam

2

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

3

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam

4

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam

5

Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam

6

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

7

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

8

Thủ tục giải quyết việc công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia nhận trẻ em Campuchia cư trú ở khu vực biên giới Việt Nam Campuchia làm con nuôi

9

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

4. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp

a) Công chứng

1

T-DTP-265618-TT

Tạm ngừng hoạt động Văn phòng công chứng

Luật số 53/2014/QH13 Công chứng

2

T-DTP-265622-TT

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng sau khi được phép chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng

3

T-DTP-265626-TT

Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng

4

T-DTP-265629-TT

Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

5

T-DTP-265769-TT

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp Trưởng Văn phòng công chứng

6

T-DTP-267272-TT

Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng do một Công chứng viên thành lập

7

T-DTP-267523-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng do một Công chứng viên thành lập

8

T-DTP-267525-TT

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm Công chứng viên trong trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự

9

T-DTP-267529-TT

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

10

T-DTP-267531-TT

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động do Văn phòng công chứng vi phạm pháp luật hoặc không còn Công chứng viên do bị miễn nhiệm

11

T-DTP-265765-TT

Thay đổi danh sách Công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do 2 Công chứng viên trở lên thành lập

12

T-DTP-265765-TT

Thủ tục thay đổi danh sách Công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do 2 Công chứng viên trở lên thành lập

13

T-DTP-265617-TT

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Công chứng viên

14

T-DTP-265617-TT

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ Công chứng

b) Luật sư

1

T-DTP-267540-TT

Thủ tục đăng ký hoạt động của Công ty luật TNHH một thành viên

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

2

T-DTP-265930-TT

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

T-DTP-266138-TT

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

4

T-DTP-265933-TT

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

5

T-DTP-265597-TT

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

6

T-DTP-266152-TT

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

7

T-DTP-266165-TT

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

8

T-DTP-266181-TT

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi co nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử

B. CẤP HUYỆN

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

I. Lĩnh vực Hộ tịch

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

2

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

3

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

UBND cấp huyện

4

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

5

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

6

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

UBND cấp huyện

7

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

8

Thủ tục đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

9

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

UBND cấp huyện

10

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

11

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

12

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

UBND cấp huyện

13

Thủ tục cấp trích lục bản sao hộ tịch

UBND cấp huyện

II. Lĩnh vực Chứng thực

1

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

UBND cấp huyện

2

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

UBND cấp huyện

3

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

UBND cấp huyện

4

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

UBND cấp huyện

5

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

UBND cấp huyện

6

Cấp bản sao từ sổ gốc

Các cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

7

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

8

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Phòng Tư pháp

9

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

10

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

11

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

12

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

13

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Công chứng viên

14

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

Công chứng viên

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Hộ tịch

1

T-DTP-281481-TT

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

C. CẤP XÃ

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Chứng thực

1

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND cấp xã

2

Chứng thực di chúc

UBND cấp xã

3

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

UBND cấp xã

4

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND cấp xã

5

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND cấp xã

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Hộ tịch

1

T-DTP-270991-TT

Thủ tục đăng ký khai sinh trong nước

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

2

T-DTP-270968-TT

Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

3

T-DTP-271528-TT

Thủ tục đăng ký giám hộ trong nước

4

T-DTP-271539-TT

Thủ tục đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ trong nước

5

T-DTP-271566-TT

Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con trong nước

6

T-DTP-271729-TT

Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

7

T-DTP-271479-TT

Thủ tục đăng ký khai tử trong nước

8

T-DTP-270984-TT

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

9

T-DTP-271052-TT

Thủ tục đăng ký lại khai sinh trong nước

10

T-DTP-270970-TT

Thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước

11

T-DTP-271479-TT

Thủ tục đăng ký lại khai tử trong nước

12

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

13

T-DTP-270997-TT

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ

15

Thủ tục đăng ký khai tử cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

16

T-DTP-271642-TT

Thủ tục bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, mẹ, con

17

T-DTP-271743-TT

Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải là Giấy khai sinh)

18

T-DTP-271748-TT

Thủ tục trích lục bản sao hộ tịch

19

Thủ tục đăng ký khai sinh tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

20

Thủ tục đăng ký kết hôn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

21

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

22

Thủ tục đăng ký khai tử tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

3. Danh mục thủ tục hành chính được giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Hộ tịch

23

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

24

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

25

Thủ tục cấp bản sao quyết định nuôi con nuôi

UBND cấp xã

26

Thủ tục ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền Camphuchia

UBND cấp xã

27

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới Việt Nam- Camphuchia nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

UBND cấp xã

4. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

1

T-DTP-270978-TT

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

2

T-DTP-270988-TT

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài)

3

T-DTP-271057-TT

Thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh

4

T-DTP-271423-TT

Thủ tục cấp bản sao giấy chứng tử

5

T-DTP-271546-TT

Thủ tục cấp bản sao quyết định công nhận việc giám hộ

6

T-DTP-271729-TT

Thủ tục cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác nhận lại dân tộc, xác định giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

7

T-DTP-271630-TT

Thủ tục cấp bản sao quyết định việc nhận cha, mẹ, con

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 252/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính sở tư pháp ủy ban nhân dân huyện xã Đồng Tháp 2016