BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2520/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN (BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI) "HỆ THỐNG QUAN SÁT TÀUCÁ, VÙNG ĐÁNH BẮT VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH" VỐN ODACỘNG HÒA PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 củaChính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định thư tài chínhgiữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộnghòa Pháp ký ngày 12/11/2009 dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắtvà nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh";

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế về quản lý vàsử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn Quychế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 3/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc phê duyệt dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt vànguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh";

Căn cứ Quyết định số 2004/QĐ-BNN-HTQT ngày 23/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc chuyển giao dự án "Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt vànguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh", nguồn vốn ODA Cộng hòa Pháp từCục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản về Ban quảnlý các dự án Nông nghiệp làm Chủ đầu tư;

Xét tờ trình số 1373/DANN-TTr ngày 26/7/2010 của Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc xin phêduyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Hệ thống quan sát tàucá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh - MOVIMAR";

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụHợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnhbổ sung Điều 1 và Điều 2 tại Quyết định số 302/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/02/2010 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án "Hệ thống quan sát tàucá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh" với cácnội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ dự án được điều chỉnh: Banquản lý các dự án Nông nghiệp.

2. Cơ quan lập dự án: CụcKhai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3. Nguồn vốn: Vay ODA Cộnghòa Pháp.

4. Tổng vốn: 14,343 triệuEURO, trong đó:

- Vốn ODA: 13,9 triệu EURO.

- Vốn đối ứng: 10,2 tỷ VND, tươngđương 443.000 EURO.

5. Cơ chế tài chính của dự ánđược bổ sung như sau:

- Cơ chế tài chính áp dụng đối vớidự án theo quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với các chương trình, dựán hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Vốn ODA đầu tư cho dự án: cấpphát 100% cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện dự án.

- Vốn đối ứng: Ngân sách Trung ươngsẽ bố trí vốn đối ứng cho các hoạt động do Ban quản lý các dự án Nông nghiệp -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Việc lập kế hoạch và bố tríkế hoạch vốn đối ứng thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Phân giao nhiệm vụ:

a. Ban Quản lý các dự án Nôngnghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm nhiệm vụ của Chủ dự án(Chủ đầu tư) theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành của Việt Nam và quyđịnh của Nhà tài trợ.

b. Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì,phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các nội dung đầu tư củadự án, kiểm tra việc thực hiện của Chủ dự án để đảm bảo tuân thủ theo đúng nộidung đã ký kết với phía nhà tài trợ theo đúng chức năng nhiệm vụ Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã giao và theo đúng quy định hiện hành.

c. Tổng cục Thủy sản chịu tráchnhiệm rà soát, kiểm tra về nội dung Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi),có trách nhiệm phối hợp với Chủ dự án và các đơn vị có liên quan; đề xuất nhânsự tham gia vào Ban QLDA để triển khai thực hiện dự án, xây dựng phương án tiếpnhận dự án sau đầu tư; Bố trí địa điểm cho 1 Trung tâm điều khiển tích hợpthông tin hàng hải (THEMIS) tại Hà Nội và hai trạm xử lý ảnh viễn thám tại Hảiphòng và Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp nhận các thiết bị; và phối hợp việc đề xuấtnhân sự để dự án cử đi đào tạo phục vụ việc quản lý, duy trì và vận hành các Trungtâm THEMIS; xây dựng tiêu chí để lựa chọn và lắp đặt thiết bị cho tàu cá tại 28tỉnh ven biển và phối hợp trong lắp đặt, vận hành, quản lý các thiết bị này.

Điều 2. Lưu ý cho giai đoạnsau:

Chủ dự án trước khi phê duyệt cácbước thiết kế tiếp theo cần nghiên cứu kỹ các ý kiến đóng góp của các đơn vịtrong Bộ Nông nghiệp và PTNT và các ý kiến của các Bộ ngành liên quan (Bộ Quốcphòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, …) để đảm bảo phê duyệt đúngquy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ,Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng VụHợp tác Quốc tế, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để biết);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các Vụ: KH, TC, HTQT;
- Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng