ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGTHEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢNVÀ THỦY SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTgngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chứcthuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2968/QĐ-BKHCNngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hìnhkhung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nướctại địa phương;

Căn cứ Thông tư 159/2010/TT-BTCngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việcxây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 04 tháng 10 năm 2011 về việchướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chấtlượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chínhnhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BKHCN củaBộ Khoa học và Công nghệ ngày 25 tháng 2 năm 2010 quy định về hoạt động tư vấn,đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối vớicơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1867/QĐ-UBNDngày 17 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tụchành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệpvà phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày20 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quanhành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Khoa học vàCông nghệ tại Tờ trình số 1030/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Quản lý chất lượngNông lâm sản và Thủy sản” gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đềán

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thốngquản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của Chi cục Quảnlý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước vàgóp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính của Chi cục.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giaotừ đơn vị tư vấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lýchất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện ở cácphòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

III. Nội dung thựchiện Đề án

a) Xây dựng các quy trình dự kiến ápdụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

b) Tổ chức triển khai và áp dụng Hệthống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết cácthủ tục hành chính của Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền của Chi cụcQuản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

c) Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phụcvà sửa chữa những chỗ chưa hợp lý.

d) Đánh giá và công bố.

e) Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thốngquản lý chất lượng.

IV. Sản phẩm của Đềán

Xây dựng và công bố các quy trình giảiquyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩm quyền giảiquyết của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008.

1. Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

2. Các quy trình bắt buộc khi xâydựng Hệ thống (Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

3. Danh mục các quy trình nội bộ(Gồm 04 quy trình)

- Quy trình quản lý văn bản đi và đến;

- Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu;

- Quy trình xét thi đua khen thưởng.

- Quy trình giải quyết và hoàn trả hồsơ theo cơ chế 1 cửa.

4. Các quy trình công việc liênquan đến thẩm quyền giải quyết của đơn vị (Gồm 03 quy trình)

- Quy trình cấp và cấp lại giấy chứngnhận đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nônglâm thủy sản;

- Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thứcvề an toàn thực phẩm;

- Quy trình tổ chức thanh tra, kiểmtra, hậu kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

5. Về tư vấn và đánh giá Hệ thốngquản lý chất lượng

Thuê tư vấn: Xây dựng hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượnghoàn chỉnh, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

V. Thời gian và tiếnđộ thực hiện Đề án

1. Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án 8 tháng (kể từ khi Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đến khi Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng thànhcông và được công bố phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008)

2. Tiến độ thực hiện các giai đoạn của Đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn khảo sát, đào tạo

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

3 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá nội bộ và công bố

1 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì

Thường xuyên

VI. Kinh phí thựchiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án đượcduyệt là:

45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồngchẵn), đã có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:

- Chi phí hoạt động tư vấn, đào tạo,hướng dẫn: 20.000.000 đồng

- Chi phí cơ quan triển khai, thực hiện:25.000.000 đồng

VII. Tổ chức thựchiện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Quản lýchất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh,Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nộivụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởngcác cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP H.Trâm;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ