ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNHCHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộtrưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo vềtình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Giải phóng mặt bằngvà Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính bãi bỏ (Phụ lục) thuộcthẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đấttỉnh Bình Định đã được công bố tại Quyết định số 161/QĐ-CTUBND ngày 02/02/2012của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Giải phóng mặt bằngvà Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨMQUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUAN LÝ GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 củaChủ tịch UBND tỉnh)

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực: Đấu giá quyền sử dụng đất

 T-BDI-188729-TT

Đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

- Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.