quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 253/2002/QĐ-NHNN NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC LƯU TRỮ HỒ SƠ BAN HÀNH VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

- Căn cứ Pháp lệnh lưutrữ Quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04 tháng 04 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn vàtrách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị củaChánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hồ sơ ban hành văn bản quy phạmpháp luật (quyết định, chỉ thị, thông tư) của Ngân hàng Nhà nước gồm những tàiliệu dưới đây được lưu trữ tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước:

1. Tờ trình của đơn vị soạn thảo văn bản.

2. Văn bản dự thảo đã đóng dấu "Pháp chế".

3. Các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ ban hành văn bản.

4. Ý kiến thamgia của các đơn vị trong và ngoài ngành (nếu có).

5. Các dự thảo văn bản có ghi thứ tự các lần dự thảo.

6. Ý kiến thẩmđịnh của Vụ Pháp chế về mặt pháp lý, kể cả ý kiến bảo lưu.

7. Thẩm định về thể thức văn bản của Văn phòng Ngân hàng Nhànước.

8. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2. Văn phòng thực hiện việc lưutrữ hồ sơ ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi Thống đốc Ngân hàngNhà nước ký ban hành văn bản.

Điều 3. Việc bảo quản, sử dụng hồ sơban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng các quy định về lưu trữhiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng Ngân hàng Nhànước, Thủ trưởng các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.