HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 253-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÂM NGHIỆP Ở MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ quyết định số 232-CP ngày 30-8-1977 của Hội đồng Chính phủ cho phép Bộ Lâm nghiệp chuẩn bị mở một trường cao đẳng lâm nghiệp ở miền Nam vào đầu năm học 1978-1979.
Căn cứ báo cáo và đề nghị của Bộ Lâm nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Cho phép Bộ Lâm nghiệp mở trường cao đẳng lâm nghiệp bắt đầu từ năm học 1978-1979 để đào tạo kỹ sư lâm nghiệp thực hành cho các tỉnh ở miền Nam. Trường đặt tại Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. – Trường cao đẳng lâm nghiệp được hưởng các chính sách, chế độ, v.v… như đối với các trường đại học.

Điều 3. – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Hùng