BỘ XÂY DỰNG
HỘI ĐỒNG THI QG SỐ 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 253/QĐ-HĐT 2010

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN GIÁM KHẢO.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-BTCTTNQG ngày 16/3/2010 của Ban Tổ chức thi tay nghềQuốc gia - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Hội đồng thi Quốcgia số 3;
Căn cứ Công văn số 975/CV-BTCTTNQG ngày 22/6/2010 của Ban Tổ chức thi tay nghề Quốcgia - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thoả thuận thành lập các tiểuban giám khảo;
Theo đề nghị của các đơn vị có thí sinh tham gia dự thi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập cácTiểu ban giám khảo kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia năm 2010 đối với các nghề: Hàn,Điện dân dụng, Đường ống nước gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các Tiểu ban giámkhảo có nhiệm vụ:

1. Tổ chức thi theo đúng kếhoạch và quy định của Ban Tổ chức thi tay nghề Quốc gia đã ban hành;

2. Giám sát quá trình thi;

3. Căn cứ theo thang điểm quyđịnh, đánh giá kết quả thi;

4. Tổng hợp kết quả của từng thísinh dự thi để trình Hội đồng thi xem xét, quyết định danh sách thí sinh đượctuyển chọn vào đội tuyển Quốc gia đối với các nghề nói trên.

Điều 3. Thủ trưởng cácđơn vị có giám khảo và thí sinh tham gia Hội thi và các ông, bà có tên tại Điều1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Đình Toàn ( để b/c);
- Ban Tổ chức thi tay nghề QG;
- Lưu: VP,TCCB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI QG SỐ 3
PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Uông Đình Chất