ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DỊCH CÚM GIA CẦM (H5N1) TẠI THÔN 4 XÃ LẠC VÂN, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 68/TTr-SNN ngày 08/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố dịch cúm gia cầm ((H5N1) tại thôn 4 xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Nho Quan chịu trách nhiệm tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp cách ly, giám sát, khống chế, thanh toán, dập tắt dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trên tinh thần huy động sự tham gia của hộ chăn nuôi, các cấp, các ngành có liên quan và hệ thống chính trị ở địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật tỉnh Ninh Bình chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức dập dịch.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nho Quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc phòng, trừ, dập tắt dịch theo quy định hiện hành; tổng hợp tình hình và kết quả công tác phòng chống, dập dịch, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời chỉ đạo. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các chế độ tài chính, chính sách hỗ trợ phòng chống, dập dịch cúm gia cầm theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật tỉnh Ninh Bình; Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Chủ tịch UBND xã Lạc Vân và Chi Cục trưởng Chi cục Thú y chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, VP3, VP2, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị