ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2530/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI SẢNPHẨM RAU, CỦ, QUẢ VÀ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-BTP ngày 20/5/2014của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành phápluật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sảnphẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBNDtỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3.Quyết định này bổ sung Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật năm 2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ,Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNHTHI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI SẢN PHẨM RAU, CỦ, QUẢ VÀ CHÈTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2014 củaUBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành phápluật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh,các sở, ngành có liên quan;

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bấtcập trong thực tiễn thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩmrau, củ quả và chè, đặc biệt là những bất cập trong sự phối hợp hoặc chồng chéotrách nhiệm giữa các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình triển khai; kiến nghịnhững biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và sửa đổi, bổ sung cácvăn bản quy phạm pháp luật nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật tronglĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhân dântrên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hànhpháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chínhphủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Gắn kết chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hànhpháp luật với công tác xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểmtra văn bản quy phạm pháp luật;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan,đơn vị liên quan và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các sở và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sauđây gọi tắt là UBND cấp huyện) theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với cácvăn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ,quả và chè, bao gồm: Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định chi tiết,hướng dẫn thi hành; các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm được quy địnhtại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóavà các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung theo dõi

a. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quyđịnh, hướng dẫn thi hành chi tiết thuộc thẩm quyền của đơn vị thực hiện

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bảnquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy địnhchi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướngdẫn thi hành.

b. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điềukiện cho thi hành pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả củahoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứngvề nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảođảm cho thi hành pháp luật.

c. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luậtcủa cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn ápdụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩmquyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức,cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hànhpháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè

a. Thu thập thông tin về tình hình thi hành phápluật

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhànước về tình hình thi hành pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý đến các dạng viphạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, xử lý; hìnhthức xử lý; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tảitrên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phảnánh, cung cấp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 9/2014.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và UBNDcấp huyện.

b. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện PhùMỹ, UBND xã Mỹ Trinh và Mỹ Tài kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về an toànthực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè (sản phẩm kiệu) nhằm kịp thờiphát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật về lĩnhvực này.

+ Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, CôngThương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, UBND cấp huyện tổ chức kiểm tratình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ,quả và chè thuộc phạm vi quản lý cơ quan, địa phương mình.

- Thời gian và địa điểm kiểm tra: Tháng 8 - 9/2014,tại UBND huyện Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Trinh và Mỹ Tài.

c. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện PhùMỹ, UBND xã Mỹ Trinh và Mỹ Tài tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hìnhthi hành pháp luật với các nội dung như sau:

+ Nội dung điều tra, khảo sát: Mức độ am hiểu vàtuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm kiệu của cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân; tác động của công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm đến nhận thức, ý thức tuân thủ phápluật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Hình thức điều tra, khảo sát: Lấy phiếu thăm dòmức độ hiểu biết, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm theochuỗi sản phẩm kiệu.

+ Đối tượng điều tra, khảo sát: Cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân.

+ Thời gian và địa điểm thực hiện điều tra, khảosát: Tháng 8 - 9/2014. Tại các xã Mỹ Trinh và Mỹ Tài.

Sau khi điều tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra tình hìnhthi hành pháp luật thông báo sơ bộ kết quả cho UBND các xã, thị trấn nơi thựchiện điều tra, khảo sát.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở CôngThương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, UBND cấp huyện tổ chứcđiều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành phápluật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàntỉnh được sử dụng trong dự toán kinh phí nghiệp vụ bố trí cho công tác theo dõithi hành pháp luật năm 2014 của đơn vị tổ chức thực hiện. Nội dung chi, mức chiđược thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBNDcác huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này;tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành phápluật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; hướng dẫnPhòng Tư pháp huyện Phù Mỹ phối hợp thực hiện;

b. Thu thập thông tin từ báo cáo của các sở, ban,ngành, UBND cấp huyện và kết quả của Đoàn kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quảcông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực theo chuỗi sảnphẩm rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh để xem xét, báo cáoBộ Tư pháp;

c. Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kiểm tra,điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh xử lýkết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghịđịnh số 59/2012/NĐ-CP .

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởCông Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và UBND cấp huyện

a. Cử cán bộ tham gia, phối hợp làm việc với Đoànkiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗisản phẩm rau, củ, quả và chè do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập;

b. Xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật về an toàn thực thẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chètrong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình và gửi kế hoạch về Sở Tư phápđể giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện;

c. Gửi báo cáo kết quả thực hiện theo dõi tình hìnhthi hành pháp luật về an toàn thực thẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chèvề Sở Tư pháp trước ngày 30/9/2014 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

d. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức thực hiện nội dung của Kế hoạchnày;

đ. Chỉ đạo bộ phận pháp chế thuộc sở, ngành, PhòngTư pháp cấp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo sở, ngành vàChủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3. UBND huyện Phù Mỹ

a. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Đoàn kiểm trađể triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tạixã Mỹ Trinh và Mỹ Tài theo Kế hoạch này;

b. Xây dựng báo cáo và cung cấp thông tin thi hànhpháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm kiệu trên địa bàn theo yêucầu của Đoàn kiểm tra.

4. Các sở, ban, ngành và Đoàn Kiểm tra, khảo sát

a. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ nội dung củaKế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với nhiệm vụ, chức năngvà điều kiện của đơn vị mình.

b. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra,khảo sát sát tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sảnphẩm rau, củ, quả và chè (sản phẩm kiệu) do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập xâydựng Kế hoạch thực hiện cụ thể nhưng phải đảm bảo tính thống nhất với nội dungcủa Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh.

Kế hoạch này là nội dung bổ sung vào Kế hoạch theodõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theoQuyết định số 605/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh. Giao Sở Tư pháp là cơquan đầu mối, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Các sở, ban,ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành phápluật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè của ngành,địa phương mình. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướngmắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo./.