ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2535/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC KIỂM SOÁT ANNINH BẰNG THIẾT BỊ SOI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA VÀ RÀ, QUÉT KIM LOẠI TẠI TÒA NHÀ TRUNGTÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ- UBND ngày 08/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thờiquản lý và sử dụng Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1602/TTr-VPUB ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh tạm thời việc kiểm soát an ninh bằng thiết bị soi hành lý, hàng hóa và rà,quét kim loại tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, ĐĐBQH tỉnh,
- UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP, các phòng CV, HCTC,TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀVIỆC KIỂM SOÁT AN NINH BẰNG THIẾT BỊ SOI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA VÀ RÀ, QUÉT KIM LOẠITẠI TÒA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2535/QĐ- UBNDngày 14/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc kiểm soát an ninh bằng thiết bị soi hành lý,hàng hóa và rà, quét kim loại tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương(gọi tắt là Tòa nhà).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cá nhân khi vào Tòa nhà(trừ trường hợp được miễn kiểm soát) vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc áp dụng kiểmsoát an ninh bằng thiết bị soi hành lý, hàng hóa và rà, quét kim loạitại Tòa nhà.

Điều 3. Mục đích

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hànhlý, hàng hóa của các cá nhân mang vào Tòa nhà nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lýkịp thời, hiệu quả các loại chất dễ nổ,cháy, gây sát thương... đảm bảo tuyệt đối an toàn vềngười, tài sản cho Tòa nhà.

Điều 4. Yêu cầu

- Việc thực hiện kiểm soát phảiđảm bảo nhanh gọn, không gây phiền phức cho đối tượng được kiểm tra;

- Đảm bảo an toàn về tài sản của đối tượng được kiểm tra;

- Đảm bảo trật tự, không ùn tắt,tuân thủ quy chế Tòa nhà, quy định kiểm tra an ninh tại địa điểm kiểm tra.

Điều 5. Đối tượng được kiểm soát

1. Cá nhân: tất cả các cá nhân khivào Tòa nhà đều phải được kiểm tra, kiểm soát an ninh, cụ thể:

- Cán bộ, công chức, viên chức,nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việc trong Tòanhà;

- Cán bộ, công chức, viên chức,nhân viên, người lao động... của các tổ chức,các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụsở làm việc bên ngoài Tòa nhà đến giao dịch làm việc với công chức của các cơquan, đơn vị có trụ sở trong Tòa nhà;

- Công nhân, nhân viên của cáccông ty cung cấp các dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm cho các cơ quan, đơn vị có trụsở trong Tòa nhà;

- Các tổ chức, cá nhân đến thăm,làm việc với cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân đang làm việc tại Tòa nhà;

- Người dân, doanh nghiệp đến liênhệ công tác, giao dịch tại khu vực một cửa (khu vực hành chính mở);

- Các đối tượng khác nhu cầu vào Tòa nhà.

2. Hàng hóa, hành lý, vật dụng củacá nhân khi mang vào Tòa nhà đều phải được kiểmtra, kiểm soát an ninh.

- Hàng hóa, vật tư, máy móc,nguyên liệu, công cụ lao động… của cácnhà thầu cung cấp cho các cơ quan làmviệc trong Tòa nhà;

- Bưu kiện, bưu phẩm, sách báo,giấy tờ đóng đai, đóng kiện;

- Hàng hóa khác khi mang vào tòanhà.

3. Các trường hợp được miễn kiểmsoát: nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch HĐND, nguyênPhó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên Chủ tịch UBND,nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư,Phó Bí thư tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cán bộ lãnh đạo cao cấp Trung Ươngvà nhân viên theo đoàn; Khách ngoại giao, khách của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Lãnh đạo các địa phương khác, khách quốctế, ngoại giao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến làm việc theo Chương trình thìsẽ được bố trí một lối đi riêng không kiểm soát(soi, rà) và hàng hóa, hành lý, vật dụng mang theo.

Điều 6. Những đồ vật không đượcmang vào Tòa nhà

a) Những đồ vật không được mangvào Tòa nhà:

Chất ăn mòn, A-xít, bình khí nén,gas: như bình oxy, gas, bình xịt (các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt,chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa...); chất nổ, pháo, pháo hoa; Vũ khí, côngcụ hỗ trợ; Vật sắc nhọn có khả năng gây thương tích, gây tổn hại; dùi cui, gậyhoặc những vật tương tự; chất oxy hóa, xăng, dầu, đạn các loại, kể cả vỏ đạn;chất lây nhiễm, chất độc, chất phóng xạ; dao cạo, búa kìm...

b) Ngoại trừ các trường hợp sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viênchức, nhân viên, người lao động của các cơ quan, đơn vị có trụ sở làm việctrong Tòa nhà, thì được phép đem vào những đồ dùng là văn phòng phẩm phục vụ công việc văn phòng;

+ Vũ khí, công cụ hỗ trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ chiếnsĩ đang làm việc trong Tòa nhà thì thực hiện theo Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh Quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổvà công cụ hỗ trợ bằng cách xuất trình Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗtrợ do cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hiệu lực);

+ Công an thực hiện nhiệm vụ bắtngười mà có mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ thì người mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợphải xuất trình Giấy phép sử dụng vũ khí,công cụ hỗ trợ do cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hiệu lực) và giấy tờ liên quan đếnlệnh bắt.

Điều 7. Vị trí lắp đặt thiết bịkiểm tra

1. Vị trí lắp đặt thiết bị: Cácthiết bị kiểm soát an ninh được lắp đặt tại 07 vị trí kiểm soát an ninh bao gồm:

* Khu Hành chính mở tháp A (tầngmột) có 02 vị trí như sau:

- Vị trí 1: Lối vào Khu Hành chínhmở của tháp A (đi từ hướng sảnh chính của Tòa nhà o).

- Vị trí 2: Lối đi vào barrier vàlễ tân - nơi công chức làm việc trong tháp A Tòa nhà đi vào.

* Khu Hành chính mở tháp B (tầngmột) có 02 vị trí như sau:

- Vị trí 3: Lối vào Khu Hành chínhmở của tháp B (đi từ hướng sảnh chính của Tòa nhà vào).

- Vị trí 4: Lối vào đi vào barriervà lễ tân - nơi công chức làm việc trong tháp B Tòa nhà đi vào.

* Tầng đỗ xe P1 có 02 vị trí nhưsau:

- Vị trí 5: Lối vào chính - nơicông chức làm việc trong Tòa nhà bằng phương tiện xe 2 bánh, đi vào Tòa nhà (từbãi đậu xe 2 bánh đi vào đến barrier để vào thang máy lên nơi làm việc).

- Vị trí 6: Lối vào khu vực thangmáy dịch vụ tháp B. Hàng hóa và Công nhân các nhà thầu (trừ công nhân nhà thầuvệ sinh được đi thang máy chính theo giờ quy định) khi vào làm việc trong Tòanhà sẽ được kiểm soát tại vị trí này.

* Tầng đỗ xe P2 có 01 vị trí nhưsau:

- Vị trí 7: Lối vào chính nơi -công chức làm việc trong Tòa nhà bằng phương tiện xe 4 bánh, đi vào Tòa nhà (từbãi giữ xe 4 bánh đi vào đến barrier để vào thang máy lên nơi làm việc).

2. Thiết bị lắp đặt: Tại mỗi vịtrí kiểm soát được trang bị các thiết bị bao gồm:

- Máy soi hành lý, hàng hóaRapiscan 620 XR: 01 cái.

- Cổng dò kim loại Rapiscan Metor6M: 01 cái.

- Máy dò kim loại cầm tay Metor28: 01 cái.

3. Lực lượng vận hành máy, kiểmtra, kiểm soát:

- Giai đoạn 1: Công an tỉnh và lựclượng bảo vệ của Tổng Công ty Becamex phụ trách tại các vị trí.

- Giai đoạn 2: Công an tỉnh phụtrách tại các vị trí.

Điều 8. Quy trình kiểm tra, kiểmsoát

Tại các vị trí khác, khi đến vịtrí kiểm soát, các đối tượng được kiểm soátphải để túi xách, camen, các vật dụng kim loại trong túi áo, túi quần, điệnthoại... (theo quy định tại Điều 5 nêu trên) vào khay và đưa qua máy soi hànghóa. Sau đó, người sẽ đi qua cổng dò kim loại (trường hợp bình thường thì kháchsẽ thu hành lý, tài sản của mình để vào thang máy đối với khu vực thang máy,vào sảnh một cửa đối với khu vực một cửa). Trường hợp máy phát tín hiệu cảnhbáo hay hàng hóa qua máy soi có dấu hiệu nghi ngờ thì sẽ xử lý như sau:

1. Đối với cá nhân: Nhân viên kiểmtra an ninh sử dụng máy dò kim loại cầmtay để xác định các vật dụng thông thường (dây nịt, gót giày có thanh kim loại.. .) Trường hợp thật sự cần thiết sẽ tiếnhành khám xét tại buồng xử lý (việc khám xét theo nguyên tắc nam với nam; nữ với nữ).

2. Đối với hàng hóa:

a) Qua cửa kiểm tra tại vị trí 1,2, 3, 4, 5, 7: Nhân viên bảo vệ sẽ đề nghị công chức, công nhân vệ sinh phốihợp mở hàng hóa (tại buồng xử lý) để kiểm tra:

- Nếu hàng hóa không được phép đem vào Tòa nhà, nhân viên bảo vệ sẽđề nghị đối tượng được kiểm tra đưa hàng hóa, vật dụng ra ngoài (không cho mangvào Tòa nhà).

- Trường hợp nghi ngờ là chất nổ,thông báo ngay cho Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và thực hiện theo hướng dẫn để tiếnhành xử lý.

b) Qua cửa kiểm tra tại vị trí 6:Đối với công nhân nhà thầu và hàng hóa: sẽ tiến hành kiểm soát an ninh tại cổng này sau đó:

- Nếu hàng hóa cung cấp cho các cơquan làm việc tại tháp A thì nhân viên bảo vệ liên hệ bằng điện thoại đến cơ quan,đơn vị nhận hàng hóa cử người áp tải hàng đã qua kiểm tra từ vị trí 6 (tháp B)sang thang hàng tháp A để lên cơ quan mình đồng thời nhân viên bảo vệ giám sátđưa công nhân nhà thầu ra khỏi Tòa nhà sau khi hoàn thành việc giao hàng. Nếugiao hàng hóa cho các cơ quan làm việc trên tháp B thì lên thang hàng tháp B vàthực hiện quy trình như lên tháp A.

- Trường hợp thang hàng bị hỏng,Ban Quản lý Tòa nhà cho phép sử dụng thang khác để giao hàng thì sau khi tiếnhành kiểm tra an ninh hàng hóa tại vị trí 6 (hoặc vị trí khác nếu thiết bị tạivị trí 6 bị sự cố), hàng hóa sẽ được đưa lên các cơ quan nhận hàng, quy trình cử người, nhân viên bảo vệ giám sátđược thực hiện như nêu trên.

3. Quy định xử lý số tình huống cụ thể:

- Tình huống 1: Đối với các cánhân làm việc trong Tòa nhà và hàng hóa mang theo mà không chấp hành kiểm trathì:

+ Kiên quyết không cho vào thangmáy (đối với người); không cho mang hàng hóa lên Tòa nhà (nếu là hàng hóa);

+ Nếu có hành vi chống đối, gây rối thì lực lượng bảo vệ Tòa nhàlập biên bản vụ việc, sau đó chuyển vềVăn phòng Ban Quản lý để xử lý theo quy định hoặc phối hợp với Cảnh sát Bảo vệmục tiêu lập thủ tục để chuyển đương sự ngay cho Công an địa phương xử theo quy định của pháp luật.

- Tình huống 2: Đối với hành lýhoặc hàng hóa cồng kềnh thì kiểm tra bằng cách mở hàng hóa kết hợp với sử dụng máy quét cầm tay.

- Tình huống 3: Một người đi quanhiều cửa có kiểm tra an ninh hành lý,kim loại... phải chịu sự kiểm tra tại vị trí đó.

- Tình huống 4: Hàng hóa vô chủtập kết tại vị trí thang hàng tại CP1.

Đối với hàng hóa của các nhà thầumang đến, lực lượng bảo vệ cần giám sát chặt chẽ người mang hàng hóa đến chođến khi có kết quả kiểm tra an ninh.

+ Trường hợp không xác định đượcchủ hàng, xử lý như sau: Nhân viên bảo vệ tại vị trí có hàng hóa vô chủ thôngbáo ngay cho Trung tâm (phòng camera) để tầm soát qua camera tìm chủ hàng, nếunhận dạng được chủ hàng trong thời gian ngắn, kết hợp với phán đoán có nghi ngờthì cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng truy tìm để mời về Văn phòng bảo vệ làm việc và chứng kiến kiểm tra hàng;

+ Trường hợp phòng camera trả lờikhông xác định hoặc xác định được nhưng thời gian đã lâu thì bảo vệ tại vị tríđó đề nghị nhân viên kiểm tra an ninh chokiểm tra (soi và rà) tại chỗ (không mở hàng), nếu phát hiện lạ hoặc nghi ngờkhông an toàn thì nhân viên bảo vệ báo cáo ngay cho lãnh đạo phụ trách để thôngbáo ngay cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vàthực hiện theo hướng dẫn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, nếu hàng hóa bình thườngthì lập biên bản tài sản vô chủ và bàn giao cho Ban Quản lý Tòa nhà để nhập khoxử lý theo quy định của nhà nước. (Trường hợpnghi ngờ là chất nổ thì sau khi thông báo cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thì đồngthời lực lượng bảo vệ Tòa nhà lập tức di chuyển hàng hóa đó ra khu vực bãi đấttrống cách xa khu vực dân cư tối thiểu là 500m để chờ xử lý)

- Tình huống 5: Trong khi kiểm traphát hiện vũ khí, chất cháy, nổ hoặc đồ vật nghi ngờ (xác định được người mangđến): Lập tức điện báo ngay cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để được hướng dẫn xử lý. Lập biên bản tạm giữ ngườimang hàng hóa và chuyển công an địaphương để điều tra, xử lý. Trường hợp không xác định được người mang vào Tòanhà: thực hiện tương tự như tình huống 4.

- Tình huống 6: Các đối tượng tậptrung quấy rối tại cổng chính đi vào khu vực 1 cửa (tại các vị trí kiểm tra an ninh 1, 2, 3, 4): Nhân viên bảo vệvị trí và nhân viên bảo vệ tăng cường từ Trung tâm xử lý theo quy trình.

- Tình huống 7: Có 1 vị trí máyquét, máy soi bị sự cố: Nhân viên bảo vệ hướng dẫn các đối tượng kiểm tra dichuyển đến các vị trí kiểm soát gần nhất để thực hiện kiểm tra an ninh theo quy trình. Đồng thời khắc phục sự cố về máy trong thời gian sớm nhất. Cụ thể:

Vị trí 1 máy bị sự cố à chuyểnsang vị trí 2 (và ngược lại);

Vị trí 3 máy bị sự cố à chuyểnsang vị trí 4 (và ngược lại);

Vị trí 5 máy bị sự cố à chuyểnsang vị trí 7 (và ngược lại);

Vị trí 6 máy bị sự cố à thực hiệnkiểm tra thủ công;

- Tình huống 8: Đối với xe cố tìnhgây rối bằng cách đổ xe ách tắt tại khu vực chở hàng tại thang dịch vụ tầng P1tháp B thì nhân viên bảo vệ tại khu vực đó lập biên bản người và xe vi phạm,mời người và xe ra khỏi khu vực chở hàng cho đến khi có sự bảo lãnh của cơquan, đơn vị nhận hàng hóa thì xe và hàng mới được vào khu vực kiểm tra kiểmsoát.

- Tình huống 9: Khách qua máy soitại vị trí 2, vị trí 4 rồi đến Lễ tân nhưng không trình đủ giấy tờ cần thiết:

+ Tại vị trí trước khi vào máysoi, nhân viên bảo vệ hướng dẫn cho khách chuẩn bị các giấy tờ cần thiết làmthủ tục cấp thẻ trước khi vào máy soi.

+ Sau khi qua máy soi, khách tớiLễ tân để làm thủ tục nhận thẻ khách để vào thang máy theo quy định.

+ Trường hợp khách không được cấp thẻ khách (do không cung cấp đủ, đúng các giấy tờ cần thiết hoặc ngườicần liên hệ) thì nhân viên bảo vệ mời khách ra về.

Điều 9. Tác phong của Lễ tân,Bảo vệ, người kiểm tra an ninh

Lễ tân, Bảo vệ và người kiểm tra an ninh phải ứng xử thân thiện khitiếp xúc với khách và hướng dẫn kỹ càngngười dân chấp hành Quy định việc kiểm soátan ninh bằng thiết bị soi hành lý, hàng hóa rà, quét kim loại khi vào Tòa nhà.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các Sở ban ngành đoànthể tỉnh, các cơ quan, đơn vị liênquan, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệmphổ biến, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc quy định này.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốtsẽ được khen thưởng, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, có vấnđề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có văn bản gửi Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.