ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2537/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ TỪ TỔ CHỨC SAMARITAN'S PURSE (SPIR -HOAKỲ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chếquản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quychế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Xét Công văn số 1335/LĐTBXH ngày10 tháng 10 năm 2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huếvề việc đề nghị phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ từ tổ chức Samaritan's Purse(SPIR -Hoa Kỳ);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 3033/STC-QLNS ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếpnhận 4.500 suất quà (hàng mới 100%) có giá trị 2.516.535.000 đồng do tổ chứcSamaritan's Purse tài trợ thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhằm tặngquà giáng sinh năm 2013 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể cácloại quà gồm:

- Bút, bút chì, bút chì màu, thướckẻ, tẩy bút chì, phấn vẽ

- Vở viết, giấy viết, vở tô màu

- Quần áo trẻ em, tất, mũ, lược,bàn chải

- Đồ chơi: ô tô, bóng, búp bê, gấubông

- Thiệp chúc mừng Giáng sinh.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao độngThương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Tiếp nhận số hàng do tổ chứcSamaritan's Purse viện trợ đảm bảo đúng quy định;

- Sử dụng hàng viện trợ đúng mụcđích, đúng đối tượng, nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt vàthỏa thuận tại biên bản ghi nhớ ngày 02 tháng 10 năm 2013 giữa Sở Lao độngThương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và tổ chức Samaritan's Purse;

- Tổ chức việc trao quà cho các emtại các cơ sở giáo dục, trường học để đảm bảo tiện lợi, an toàn, an ninh.

- Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sáchđối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ;Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ThừaThiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ; KH-ĐT, TC, PACCOM (kèm HS);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa