ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/2014/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐIỂM TRUY CẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠIĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản phápluật của Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm2004;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CPngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CPngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp,sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/ 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lýđiểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng;

Xét đề nghị của Sở Thông tin vàTruyền thông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT ngày 14/10/2014 về việc đề nghị banhành Quyết định quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngtrênđịa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm định số 40/BCTĐ-STP ngày 08/10/2014của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định chi tiếtviệc quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Những quy định về quản lý điểmtruy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng trên địa bàn thành phố không quy định tại Quyết địnhnày thì thực hiện theo quy định tại Luật Viễn thông, Nghịđịnh số 72/20 13/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ) Thông tưsố 23/2013/TT- BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thôngquy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng (Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với chủđiểm truy nhập Internet công cộng; chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cho các điểm truy nhậpInternet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đâygọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet); các Sở, ngành liên quan; y ban nhân dân các quận, huyện; và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Quyền và nghĩavụ của đại lý Internet, chủ điểm truy nhập Internet công cộng

1. Đại lý Internet có quyền và nghĩavụ được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

2. Chủ điểm truy nhập Internet côngcộng của doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 9Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

3. Thi gianhoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanhnghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: Từ 8 giờsáng đến 22 giờ đêm.

4. Chủ điểm truy nhập Internet côngcộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm côngcộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước tuân thủ Khoản 3Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

5. Chủ điểm truy nhập Internet côngcộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm côngcộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước tuân thủ Khoản4 Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP .

6. Ngoài việc tuân thủ các quy địnhtại Điều 9 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP chủ điểm truy nhập Internet công cộng cónghĩa vụ niêm yết công khai giá cước dịch vụ và thời gian hoạt động theo quyđịnh.

Điều 4. Quyền và nghĩavụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

Ngoài việc tuân thủ các quy định tạiKhoản 1 Điều 14; Điều 26 Luật Viễn thông và Điều 7, Điều 44 Nghị định số72/2013/NĐ-CP các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có quyền và nghĩa vụnhư sau:

1. Cung cấp đầy đủ thông tin về dịchvụ truy nhập Internet cho các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi thực hiện việc ký hợp đồng.

2. Mỗi năm 01 (một) lần tổ chức tuyêntruyền, phổ biến các quy định của pháp luật về Internet và đào tạo, tập huấnnghiệp vụ cho các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng do doanh nghiệp ký hp đồng.

3. Thực hiện việc quản lý, kiểm tracác điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng của doanh nghiệp và của các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng với doanhnghiệp trên địa bàn thành phố; định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo tình hình hoạtđộng của điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng trên địa bàn thành phố về Sở Thông tinvà Truyền thông để tổng hp báo cáo yban nhân dân thành phố.

4. Phối hợp cung cấp các cơ sở dữliệu để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi đểcác ngành chức năng, các cấp chính quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm travề quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn.

Điều 5. Điều kiện hoạt động,quyền và nghĩa vụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng phải tuân thủ các quy đnh về điều kiệnhoạt động, các quyền và nghĩa vụ theo Điều 35, 36 Nghị định số 72/2012/NĐ-CP vàKhon 4 Điều 5 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT .

2. Tổng diện tích các phòng máy củađiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố HảiPhòng tối thiểu là 50 m2.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, sửađổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt độngđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Phân cấp cho y ban nhân dân quận, huyện thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, giahạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin cótrách nhiệm thm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và trình Chủtịch y ban nhân dân quận, huyện phê duyệt cấp, sửa đổi,bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 7. Quy trình thẩm định hồsơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm trathực tế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng gồm các bước như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửađổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưuchính gửi hồ sơ tới Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" của y ban nhân dân quận, huyện.

b) Công chức, viên chức tại Bộ phận"tiếp nhận và trả kết quả" xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tụchành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đầy đủ thì lậpphiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưađầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

c) Phòng Văn hóa và Thông tin thụ lýhồ sơ, kiểm tra thực tế, trình Chủ tịch y ban nhân dânquận, huyện phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc(kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ), Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện kiểm trathực tế tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của tổ chức, cánhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng.

- Trong thời gian 03 ngày (sau thờigian thực hiện kiểm tra thực tế), Phòng Văn hóa và Thông tin trình Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện phê duyệt kết quả thực hiện thủ tục hành chínhnếu điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng của tổ chức, cá nhân đápứng các điều kiện; trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngcủa tổ chức, cá nhân không đáp ứng các điều kiện thì Phòng Văn hóa và Thông tintrình Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện ký văn bảnthông báo cho tổ chức, cá nhân biết, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

- Trong 02 ngày làm việc (trước thờihạn trả kết quả cho tchức, cá nhânquy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ) Chủ tịchy ban nhân dân quận, huyện ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hànhchính.

d) Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí theoquy định và nhận kết quả tại Bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả”.

2. Việc thẩm định hồ sơ và cấp sửađổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều10 Thông tư số 23/2013/TT- BTTTT.

Điều 8. Trách nhiệm của SởThông tin và Truyền thông

1. Là cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân thành phố thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn thành phố; có nhiệm vụ làmđầu mối phối hợp với các Sở, ngành, y ban nhân dân cácquận, huyện và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý hoạtđộng của các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng.

2. Ngoài trách nhiệm được quy địnhtại Điều 12 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT Sở Thông tin và Truyền thông có tráchnhiệm hưng dẫn cơ quan chuyên môn cấp quận, huyện về côngtác quản lý, phối hợp quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn phụ trách.

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở,ngành có liên quan

1. Công an thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tinvà Truyền thông và các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đểđảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin trong hoạt động Internet trên địabàn theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vịnghiệp vụ, công an quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra các điểm truy nhập Internetcông cộng và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chấp hành cácquy định về đảm bảo an ninh trật tự.

c) Chỉ đạo cơ quan công an các quận,huyện; công an các xã, phường, thị trấn chủ động tham gia phối hợp với các đơnvị liên quan trong thanh tra, kiểm tra các điểm truy nhập Internet công cộng vàđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

d) Có trách nhiệm phối hợp với SởThông tin và Truyền thông, y ban nhân dân quận, huyệntrong công tác thanh tra, kiểm tra các điểm truy nhập Internet công cộng vàđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.

đ) Phát hiện, xử lý các tổ chức, cánhân (Việt Nam và nước ngoài) lợi dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc; lấycắp thông tin cá nhân; trộm cắp qua tài khoản; truyền bá các tài liệu có nộidung phản động, đồi trụy; các trò chơi có tính khiêu dâm, bạo lực ... và cáchành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các ngànhchức năng, y ban nhân dân các quận, huyện trong việc cấpvà thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cungcấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng, dịch vụ trò chơi điện tử công cộngtheo thẩm quyền.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhânthực hiện những quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh điểm truy nhậpInternet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.

3. SGiáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luậtvề truy nhập Internet và trò chơi điện tử cho học sinh, sinh viên; hướng dẫn,tạo điều kiện, định hướng cho học sinh, sinh viên sử dụngdịch vụ Internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc sốngcủa bản thân và gia đình.

b) Triển khai các biện pháp cảnh báo,giám sát học sinh, sinh viên để tránh khỏi các tác độngtiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet và trò chơi điện tử.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hpcác sở, ngành có liên quan tham mưu trình y ban nhân dânthành phố bố trí kinh phí ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý Nhànước đối với điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố theo quy định.

5. Cảnh sát Phòng cháy vàChữa cháy thành phố

Chủ trì, phối hợp với các cơ quanchức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềphòng cháy, chữa cháy tại các điểm truy nhập Internet công cộng và các điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân các quận, huyện

1. Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nướcvề hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng tại địa phương theo thẩm quyền.

2. Thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổsung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điểm truynhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chocác tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo thẩm quyền quy định tại Quyết định này.

3. Công khai trên Cổng thông tin điệntử của Ủy ban nhân dân quận, huyện danh sách các điểm truy nhập Internet côngcộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồiGiấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn.

4. Tổ chức kiểm tra,phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động của các điểm truynhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịchvụ trò chơi điện tử công cng trên địa bàn, ít nhất 02 lần/01 năm.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cácquy định của Nhà nước trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet vàQuyết định này đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn.

6. Định kỳ cuối năm báo cáo cụ thểviệc thực Quyết định này về y ban nhân dân thành phố (quaSThông tin và Truyền thông) để chỉnh sửa, bsung cho phù hợp.

Điều 11. Trách nhiệmcủa các tổ chức đoàn thể

1. Chỉ đạo các cấp hội tổ chức vậnđộng hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Nhà nước vềcác hoạt động cung cấp, kinh doanh, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, tròchơi điện tử.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và tổ chức Công đoàn các cấp tăng cường công tácquản lý đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nưc về các hoạt động cung cấp, kinh doanh, sử dụng dịch vụ truy nhập Internet,trò chơi điện tử.

3. Phối hp vớicác Sở, ban, ngành, nhà trường và hội phụ huynh học sinh ở địa phương trongcông tác tuyên truyền giáo dục, quản lý ngăn chặn học sinh, sinh viên sử dụngdịch vụ truy nhập Internet, trò chơi điện tử trái quy định của pháp luật, ảnhhưởng đến học tập, đạo đức, lối sống và gây ra hậu quả tiêu cực.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Chỉ thị số 09/CT- UBNDngày 08/6/2010 của y ban nhân dân thành phố về việc tăngcường quản lý các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn thànhphố Hải Phòng.

2. Trong quá trình triển khai thựchiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, cần sửa đổi, bổ sungthì các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Thông tinvà Truyền thông để tổng hợp và báo cáo y ban nhân dânthành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông,Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an thành phố, Cảnh sátPhòng cháy và Chữa cháy thành phố; Chủ tịch y ban nhândân các quận, huyện; thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c BT TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 12;
- CVP, các PCVP;
- CV: TH, VX, NCVX;
- Cổng TTĐT, Công báo, TTTT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền