ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2539/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆTQUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM KỲ ĐẦU (2011- 2015) CỦA HUYỆN HÀM TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04 tháng 5năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sửdụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập,điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tântại Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013, của Sở Tài nguyên và Môitrường tại Tờ trình số 374/TTr-STNMT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt Quy hoạch sử dụng đấtđến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện HàmTân, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020.

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Stt

Loại đất

Hiện trạng 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Cấp tỉnh phân bổ (ha)

Huyện xác định

Chênh lệch

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

1

2

3

4

5

6

7

8 = 6-5

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

73.856,00

100

73.856

73.856,00

100

1

Đất nông nghiệp

49.675,75

67,26

42.756

42.755,27

57,89

-0,73

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

992,59

1,34

600,00

600,00

0,81

0,00

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước

69,55

0,09

500,00

500,00

0,68

0,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

21.287,53

28,82

25.800,00

25.800,37

34,93

0,37

1.3

Đất rừng phòng hộ

265,00

0,36

0,00

1.4

Đất rừng sản xuất

13.492,20

18,27

5.272,00

5.272,38

7,14

0,38

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

342,62

0,46

290,00

289,72

0,39

-0,28

1.6

Đất làm muối

2,00

0

0,00

1.7

Các loại đất nông nghiệp còn lại

13.293,81

18,00

10.792,81

14,61

10.792,81

2

Đất phi nông nghiệp

23.670,25

32,05

30.973

30.972,77

41,94

-0,23

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

73,92

0,10

86,00

86,65

0,12

0,65

2.2

Đất quốc phòng

12.664,36

17,15

10.426,00

10.426,03

14,12

0,03

2.3

Đất an ninh

6.330,27

8,57

9.470,00

9.469,72

12,82

-0,28

2.4

Đất khu công nghiệp

131,60

0,18

2.142,00

2.141,60

2,90

-0,40

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

258,26

0,35

1.115,73

1,51

1.115,73

2.6

Đất sản xuất vật liệu XD gốm sứ

25,17

0,03

268,47

0,36

268,47

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

96,07

0,13

181,00

180,79

0,24

-0,21

2.8

Đất để xử lý chôn lấp chất thải

70,00

61,25

0,08

-8,75

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

57,84

0,08

62,00

65,66

0,09

3,66

2.10

Đất nghĩa trang nghĩa địa

137,75

0,19

184,00

183,83

0,25

-0,17

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

52,45

0,07

48,15

0,07

48,15

2.12

Đất phát triển hạ tầng

2.055,02

2,78

5.304

5.309,10

7,19

5,10

-

Đất giao thông

1.142,32

1,55

1.606

1.606,32

2,17

0,32

-

Đất thủy lợi

846,74

1,15

2.917

2.917,33

3,95

0,33

-

Đất truyền dẫn năng lượng

0,17

0

191

190,51

0,26

-0,49

-

Đất bưu chính viễn thông

0,93

0

1

1,38

0

0,38

-

Đất cơ sở văn hóa

3,13

0

13

16,63

0,02

3,63

-

Đất cơ sở y tế

8,27

0,01

29

28,34

0,04

-0,66

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

42,57

0,06

98

97,95

0,13

-0,05

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

5,35

0,01

432

432,85

0,59

0,85

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

1,40

0

4,00

4,40

0,01

0,40

-

Đất chợ

4,14

0,01

13

13,4

0,02

0,40

2.13

Đất ở tại đô thị

184,93

0,25

215

215,03

0,29

0,03

2.14

Đất ở tại nông thôn

290,75

0,39

338,89

0,46

338,89

2.15

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

1.311,86

1,75

1.061,86

1,44

1.061,86

3

Đất chưa sử dụng

510,00

0,69

128,00

127,96

0,17

-0,04

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

382,00

382,04

0,52

0,04

Đất chưa sử dụng còn lại

510,00

0,69

128,00

127,96

0,17

-0,04

4

Đất đô thị

6.384,00

8,64

5.748

6.384,00

8,64

636,00

Trong đó:

Đất ở tại đô thị

184,93

0,25

215,00

215,03

0,29

0,03

5

Đất khu du lịch

348,6

0,47

1.916

1.916,00

2,59

0,00

6

Đất khu dân cư nông thôn

4.042,43

5,47

4.199,37

5,69

4.199,37

Trong đó:

Đất ở tại nông thôn

290,75

0,39

338,89

0,46

338,89

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Loại đất

Cả thời kỳ (2011-2020)

Giai đoạn (2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

7.106,31

3.075,00

4.031,31

1.1

Đất trồng lúa

174,07

0,50

173,57

1.2

Đất cây hàng năm còn lại

2.589,78

1.124,00

1.465,78

1.3

Đất trồng cây lâu năm

3.096,70

1.092,56

2.004,14

1.4

Đất rừng sản xuất

959,55

717,58

241,97

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

286,21

140,37

145,84

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

8.202,12

7.967,07

235,05

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

183,48

183,48

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

0,08

0,08

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

7.260,27

7.260,27

2.4

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

265,00

265,00

2.5

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp còn lại, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

311,15

162,55

148,60

2.6

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

0,13

0,13

2.7

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp còn lại, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

182,01

95,56

86,45

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụngcho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng đất

Cả thời kỳ
(2011-2020)

Giai đoạn
(2011-2015)

Giai đoạn (2016-2020)

1

Đất nông nghiệp

138,34

96,12

42,22

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

138,34

96,12

42,22

2

Đất phi nông nghiệp

243,7

67,07

176,63

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

20,00

15,00

5,00

2.2

Đất khu công nghiệp

43,00

43,00

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

30,11

7,02

23,09

2.4

Đất cho hoạt động khoáng sản

54,72

54,72

2.5

Đất phát triển hạ tầng

95,87

2,05

93,82

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyểnmục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,tỷ lệ 1/25.000, và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hàm Tân.

Điều 2. Xét duyệt Kế hoạch sử dụng đất 05năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Hàm Tân, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kếhoạch:

Đơn vị tính: ha

Stt

Loại đất

Diện tích năm hiện trạng năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng diện tích tự nhiên

73.856,00

73.856,00

73.856,00

73.856,00

73.856,00

73.856,00

1

Đất nông nghiệp

49.675,75

49.167,50

48.952,71

47.138,92

46.895,73

46.744,37

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

992,59

992,22

991,72

991,72

960,58

790,00

Trong đó:

Đất chuyên trồng lúa nước

69,55

149,55

249,55

369,55

519,55

600,00

1.2

Đất trồng cây lâu năm

21.287,53

21.184,95

21.082,96

21.255,35

22.825,11

27.891,79

1.3

Đất rừng phòng hộ

265

265

265

265

265

1.4

Đất rừng sản xuất

13.492,20

13.492,20

13.458,82

12.056,18

10.356,18

5.514,35

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

342,62

289,77

289,77

208,82

223,82

274,46

1.6

Đất làm muối

2,00

2,00

2,00

2,00

1.7

Các loại đất nông nghiệp còn lại

13.293,81

12.941,36

12.862,44

12.359,86

12.265,03

12.273,77

2

Đất phi nông nghiệp

23.670,25

24.179,10

24.398,02

26.254,81

26.525,84

26.764,82

Trong đó:

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

73,92

74,24

74,78

75,53

78,9

81,55

2.2

Đất quốc phòng

12.664,36

12.664,36

12.664,36

10.391,03

10.411,03

10.421,03

2.3

Đất an ninh

6.330,27

6.330,27

6.330,27

9.468,32

9.468,72

9.468,72

2.4

Đất khu công nghiệp

131,60

244,20

244,35

851,60

1.001,60

1.001,60

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

258,26

258,26

312,05

393,01

394,27

438,41

2.6

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

25,17

25,17

36,17

90,97

93,27

129,17

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

96,07

96,07

96,07

96,07

96,07

96,07

2.8

Đất để xử lý chôn lấp chất thải

13,76

13,76

13,76

28,75

2.9

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

57,84

57,84

62,04

63,91

65,46

65,46

2.10

Đất nghĩa trang nghĩa địa

137,75

137,75

149,1

157,03

168,63

184,03

2.11

Đất có mặt nước chuyên dùng

52,45

52,45

52,45

52,45

52,45

52,45

2.12

Đất phát triển hạ tầng

2.055,02

2.542,08

2.661,43

2.891,97

2.966,37

3.066,61

-

Đất giao thông

1.142,32

1.145,38

1.243,33

1.455,43

1.511,14

1.539,35

-

Đất thủy lợi

846,74

1.330,74

1.331,54

1.331,54

1.334,75

1.336,07

-

Đất truyền dẫn năng lượng

0,17

0,17

2,09

2,39

6,58

35,92

-

Đất bưu chính viễn thông

0,93

0,93

1,07

1,07

1,31

1,38

-

Đất cơ sở văn hóa

3,13

3,13

4,24

4,95

7,39

14,63

-

Đất cơ sở y tế

8,27

8,27

8,36

8,67

9,68

28,34

-

Đất cơ sở giáo dục-đào tạo

42,57

42,57

54,33

68,81

72,5

83,36

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

5,35

5,35

5,77

5,77

8,17

9,77

-

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

1,40

1,40

4,40

4,40

4,40

4,40

-

Đất chợ

4,14

4,14

6,30

8,94

10,46

13,4

2.13

Đất ở tại đô thị

184,93

185,09

186,74

191,01

193,22

197,15

2.14

Đất ở tại nông thôn

290,75

293,87

296,99

300,69

304,63

311,35

2.15

Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

1.311,86

1.217,46

1.217,46

1.217,46

1.217,46

1.222,46

3

Đất chưa sử dụng

510,00

509,4

505,27

462,27

434,43

346,81

3.1

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

0,60

4,13

43,00

27,84

87,62

3.2

Đất chưa sử dụng còn lại

510,00

509,40

505,27

462,27

434,43

346,81

4

Đất đô thị

6.384,00

6.384,00

6.384,00

6.384,00

6.384,00

6.384,00

Trong đó:

Đất ở tại đô thị

184,93

185,09

186,74

191,01

193,22

197,15

5

Đất khu du lịch

348,60

428,60

588,60

788,60

868,60

1.336,00

6

Đất khu dân cư nông thôn

4.042,43

4.062,43

4.087,43

4.117,43

4.152,43

4.168,05

Trong đó:

Đất ở tại nông thôn

290,75

293,87

296,99

300,69

304,63

311,35

1. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

3.075,00

508,25

262,28

1.813,79

264,58

226,09

1.1

Đất trồng lúa

0,5

0,5

0

0

0

1.2

Đất cây hàng năm còn lại

1.124,00

372,42

88,92

502,59

86,82

73,26

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.092,56

82,92

139,49

558,05

177,76

134,33

1.4

Đất rừng sản xuất

717,58

33,38

672,2

12

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

140,37

52,92

80,95

6,5

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

7.967,07

19,99

730,44

1.769,14

5.447,50

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

183,48

31,14

152,34

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

0,08

0,08

2.3

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

7.260,27

730,44

1.700,00

4.829,83

2.4

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

265,00

265,00

2.5

Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp còn lại, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

162,55

19,66

10,00

132,89

2.6

Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

0,13

0,13

2.7

Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp còn lại, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác

95,56

0,12

28,00

67,44

2. Kế hoạch đưa đất chưa sửdụng vào sử dụng:

Đơn vị tính: ha

Stt

Mục đích sử dụng

Diện tích đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng diện tích đất

163,19

0,60

4,13

43,00

27,84

87,62

1

Đất nông nghiệp

96,12

21,39

74,73

Trong đó:

1.1

Đất trồng cây lâu năm

96,12

21,39

74,73

2

Đất phi nông nghiệp

67,07

0,60

4,13

43,00

6,45

12,89

Trong đó:

2.1

Đất quốc phòng

15

5,00

10,00

2.2

Đất khu công nghiệp

43

43,00

2.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

7,02

4,13

2,89

2.4

Đất phát triển hạ tầng

2,05

0,60

1,45

Điều 3. Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyếtđịnh này, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụngđất theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuêđất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtđã được duyệt.

3.Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quyhoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chứcthực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất từ cấp huyện đến cấpxã; có giải pháp cụ thể đối với việc huy động vốn và các nguồn lực khác để thựchiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

4. Chủ động trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồiđất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đấtbên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho pháttriển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưutiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đãthu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sửdụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luậtđất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mụcđích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được xétduyệt, Ủy ban nhân dân huyện tập trung, rà soát để tiến hành cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chohộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP củaChính phủ ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Nghị quyết số 30/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kếhoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung cho phát triểnkinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quyhoạch phát triển cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phảitheo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm traviệc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợpđã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

8. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện HàmTân có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhândân tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ;

9. Tổ chứckiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện HàmTân và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương