HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 254-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN ĐAKTÔ THUỘC TỈNH GIA LAI – KON TUM THÀNH HAI HUYỆN

HỘI ĐỒNG CHÍNHPHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959, quy định nhữngquyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum và Ban tổ chức của Chínhphủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chiahuyện Đak Tô thuộc tỉnh Gia Lai – Kon Tum thành hai huyện, một huyện lấy tên làĐak Tô và một huyện lấy tên là Sa Thầy.

- Huyện Dak Tô gồm có các xã: Tân Cảnh, ĐakPxy, Kon Đào, Đak Tơ Kan, Đak Sao, Mang Xang, Ngok Yêu, Diên Bình, Pô Kô, NgokTụ, Đak Ang, Đak Na, Tu Mơ Rông, Ngok Lay.

- Huyện Sa Thầy gồm có các xã: Rơ Kơi, MôRai, Pờ Y, Đak Xú; chuyển xã Ia Ly của thị xã Kon Tum về huyện Sa Thầy, và toànbộ đất đai còn lại của huyện Sa Thầy (tức H67) thuộc tỉnh Kon Tum cũ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai– Kon Tum và Ban tổ chức Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng