ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chếđộ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đốivới thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyếtđịnh số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Tờ trình số 135/TTr-SNV ngày 02/7/2013 và Tờ trình số 141/TTr-SNV ngày09/7/2013 về việc duyệt danh sách thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụtrong kháng chiến đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải quyết chế độtrợ cấp một lần cho 150 người (có danh sách kèm theo) là thanh niên xung phongđã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương.

Tổng số tiền: 591.800.000 đồng (nămtrăm chín mươi mốt triệu, tám trăm nghìn đồng).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Phó Chủ tịch khối văn xã;
- Như điều 2; (thực hiện)
- Phó CVP khối văn xã;
- Chuyên viên: TC, LĐ;
- Lưu VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt