ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2540/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CỤCBỘ LÔ 5-4 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3165/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA ỦY BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ DUYỆT ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ1/2000 KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM, QUẬN 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quyhoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định vềđiều chỉnh quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, thẩm định và phêduyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 27tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch chi tiếttỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2;

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộquy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm; và Quyết định số 5193/QĐ -UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửađổi, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy bannhân dân thành phố;

Căn cứ Thông báo số 570/TB-VP ngày 27 tháng 7năm 2012 về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê HoàngQuân tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố liên quan việc Công tyCổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh xin làm Chủ đầu tư dự án khu cao ốc vănphòng thương mại dịch vụ tổng hợp tại Lô 5-5 (lô 31-1) và Lô 5-4 (lô 31-2)trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư xây dựngKhu đô thị mới Thủ Thiêm tại Công văn số 643/BQL-QH ngày 08 tháng 5 năm 2013báo cáo về đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh liên quanđến ranh quy hoạch của lô 5-4 thuộc Dự án Khu cao ốc Văn phòng – Thương mại –Dịch vụ tại lô 5-4, 5-5 (Khu IIa) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh cục bộ lô 5-4 quyhoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các chỉ tiêu quy hoạchkiến trúc như sau:

- Diện tích lô 5-4: 8.656m2.

- Tỷ lệ sàn thương mại dịch vụ tổng hợp (bán lẻ,văn phòng) là 100%.

- Diện tích sàn xây dựng: khoảng 55.000m2.

- Hệ số sử dụng đất (FAR): 4,09.

- Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ(khoảng lùi = 0m) và Khoảng lùi công trình tuân thủ theo Quy chuẩn Việt Nam.

- Tầng cao xây dựng: 4-10 tầng (tối đa 12 tầngkhi áp dụng linh hoạt tỷ lệ 20% về tầng cao).

Điều 2. Các nội dung khác không được đềcập, vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quyhoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Quyết định số 5193/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửađổi, bổ sung Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Ủy bannhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố; Giám đốc các Sở - Ban - Ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận 2; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Bình An, Bình Khánh, Thủ Thiêm, AnKhánh, An Lợi Đông; Trưởng ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêmvà Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VB) TV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân