ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2541/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG TRONG GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của BộLao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2022

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1273/TTr-SXD ngày 13/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Địa bàn thuộc vùng II (Đà Lạt và Bảo Lộc): 0,6 (không phẩy sáu);

2. Địa bàn thuộc vùng III (Đức Trọng và Di Linh): 0,5 (không phẩy năm).

3. Địa bàn thuộc vùng IV (các huyện còn lại): 0,4 (không phẩy bốn).

Điều 2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là cơ sở để xác định tiền lương của lao động trực tiếp sản xuất; lao động chuyên môn nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ tính trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước và là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;- TTTU, TTHĐND tnh; - CT, các PCT UBND tỉnh;- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Yên