UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2542-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh việc phân bổ tiền lãi cho vay của ngân hàng

phục vụ người nghèo bằng vốn ngân sách của Thành phố chuyển sang

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 266-QĐ/NH ngày 27/9/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư;

Xét đề nghị của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo thành phố Hải Phòng tại Công văn số 23-NHNo-07 ngày 26/10/1996,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo bằng vốn ngân sách chuyển sang từ 1,2% tháng xuống 1% tháng thực hiện từ 01/10/1996.

Điều 2. Việc phân bổ tiền lãi thu được từ nguồn vốn ngân sách chuyển sang ngân hàng phục vụ người nghèo để cho vay phân bổ như sau:

- Trả phí dịch vụ cho Ngân hàng Nông nghiệp 0,35%

- Trả phí quản lý cho ngân hàng phục vụ người nghèo 0,15%

- Cấp kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo xoá đối giảm nghèo thành phố 0,15%.

- Bổ sung nguồn vốn 0,35%

Những qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ. Các nơi cho vay, phân bổ tiền lãi trước ngày 01/10/1996 và các qui định khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2167-QĐ/UB ngày 03/9/1996 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng phục vụ người nghèo, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Ban chỉ đạo chương trình xoá đói giảm nghèo, Thủ trưởng các ngành liên quan thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách