ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008TẠI CHI CỤC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêuchuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tổ chức thuộchệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung hệ thốngquản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, ápdụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISQ 9001:2008 vào hoạtđộng các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoahọc và Công nghệ ngày 04 tháng 10 năm 2011 về việc hướng dẫn một số nội dungtriển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốcgia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa vàCông nghệ ngày 25 tháng 2 năm 2010 quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quanhành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triểnnông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 20 tháng 01năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhànước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 1033/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụnghệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Nuôitrồng thủy sản” gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chấtlượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính của Chi cục Nuôitrồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phầnthúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính của Chi cục.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vị tưvấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượngtheo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện các phòng và cácđơn vị trực thuộc Chi cục Nuôi trồng thủy sản.

III. Nội dung thực hiện Đề án

1. Xây dựng các qui trình dự kiến áp dụng Hệ thốngquản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

2. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động giải quyết các thủ tục hànhchính của Văn phòng, phòng chuyên môn thuộc thẩm quyền của Chi cục Nuôi trồngthủy sản

3. Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục các hoạtđộng không phù hợp.

4. Đánh giá và công bố.

5. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lýchất lượng.

IV. Sản phẩm của Đềán

Xây dựng và công bố các quy trình giải quyết tất cảcác thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Chicục Nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

1. Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

2. Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống(Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa.

3. Danh mục các quy trình nội bộ (Gồm 04 quytrình)

- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;

- Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu;

- Quy trình xét thi đua khen thưởng;

- Quy trình thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất.

4. Các quy trình công việc liên quan đến thẩmquyền giải quyết của đơn vị (Gồm 02 quy trình)

- Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmđối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

- Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTPđối với cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

5. Về tư vấn và đánh giá Hệ thống quản lý chấtlượng

Thuê tư vấn: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh, phùhợp tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

1. Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án 8 tháng(kể từ khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đến khi Hệ thống quản lý chấtlượng áp dụng thành công và được công bố phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008)

2. Tiến độ thực hiện các giaiđoạn của Đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn khảo sát, đào tạo

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

3 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

3 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá nội bộ và công bố

1 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì

Thường xuyên

VI. Kinh phí thựchiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện Đề án được duyệt là:

45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn), đãcó thuế giá trị gia tăng, bao gồm:

- Chi phí hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn:20.000.000 đồng

- Chi phí cơ quan triển khai, thực hiện: 25.000.000đồng

VII. Tổ chức thựchiện

- Cơ quan thực hiện: Chi cục Nuôi trồng thủy sản,tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ,Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnhvà Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP H.Trâm;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ