ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHỈ THỊ SỐ 04/2011/CT-UBND NGÀY 27/9/2011 CỦA ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014;

Căn cứ Nghị địnhsố 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủvề rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

>> Xem thêm:  Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Bộ tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH- UBND ngày 30/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 27/9/2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định của Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và tình hình thực tế của địa phương; hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chthị s 02/CT-UBND ngày 30/01/2015 về việc tăng cường thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND
tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu