ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2547/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN VIỆN TRỢ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ QUỸ NHỮNG NỖ LỰCPHÁT TRIỂN VIỆT NAM (DOVE FUND)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sửdụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chếđộ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoàithuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quychế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Xét Tờ trình số 07/H4 H-DA ngày23 tháng 10 năm 2013 của Quỹ Những trái tim Huế về việc đề nghị phê duyệt khoảnviện trợ phi dự án đèn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình khó khăn từ QuỹNhững nỗ lực phát triển Việt Nam (Dove Fund);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 3075/STC-QLNS ngày 21 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc tiếpnhận 71 đèn năng lượng mặt trời trị giá 84.000.000 đồng (tương đương 4.000 USD)do Quỹ Những nỗ lực phát triển Việt Nam (Dove Fund - Hoa Kỳ) viện trợ thông quaQuỹ Những trái tim Huế để tặng cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyệnPhú Lộc và xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Chủ tịch Quỹ Nhữngtrái tim Huế có trách nhiệm:

- Tiếp nhận số hàng do Quỹ Những nỗlực phát triển Việt Nam viện trợ đảm bảo đúng quy định;

- Sử dụng hàng viện trợ đúng mụcđích, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả;

- Phối hợp với Sở Tài chính thựchiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sáchđối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ,Công thương; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Quỹ Những trái tim Huế, Chủ tịchỦy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC; PACCOM (kèm HS)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao