BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2548/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG PHÁP VÂN – CẦU GIẼ, THÀNH PHỐ HÀNỘI THEO HÌNH THỨC BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tưxây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghịđịnh số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đểsử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính, phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác độngmôi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày27/11/2009 và Nghị định 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về đầu tưtheo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồngxây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày27/01/2011 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quyđịnh của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự ánvà kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quảnlý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phươngthức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợpđồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh,Xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giaothông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 01/12/2008của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộcao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốcBắc Nam phía Đông;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô HàNội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2010của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc cho phép lập dự án đầu tư Dự án đầu tư nâng cấptuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-BGTVT ngày25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chuyển đổi Chủ đầu tư đối với dự ánđầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp tuyếnđường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về nhiệmvụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợpđồng BOT, BT do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BTNMT ngày13/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về phê duyệt báo cáo đánh giá tácđộng môi trường của Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ văn bản số 4322/VPCP-KTN ngày 12/6/2014của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân- Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT;

Căn cứ văn bản số 9884/VPCP-KTN ngày 21/11/2013của Văn phòng Chính phủ về phương án và mức thu phí Dự án nâng cấp đường caotốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT;

Căn cứ văn bản số 13338/BTC-HCSN ngày 04/10/2013của Bộ Tài chính về phương án thu phí dự án BOT đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ;

Căn cứ văn bản số 6994/BGTVT-ĐTCT ngày 13/6/2014của Bộ GTVT về việc yêu cầu rà soát dự án đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân - CầuGiẽ theo hình thức BOT;

Xét Tờ trình số 1203/PMUTL-KTKH ngày 27/6/2014của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tưnâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng-Trưởng ban Ban Quảnlý đầu tư các dự án đối tác công tư, kèm theo Báo cáo thẩm định số 391/ĐTCT ngày 03/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tưnâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức BOTvới các nội dung điều chỉnh Quyết định số 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của BộGTVT như sau:

1. Khoản 11 Điều 1 - Tổng mứcđầu tư:

Tổng mức đầu tư (gồm cả lãi vay): 6.731.770 triệuđồng (Sáu nghìn, bảy trăm ba mươi mốt tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng).

1.1. Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1: 1.974.027 triệuđồng (Một nghìn, chín trăm bảy mươi tư tỷ, không trăm hai mươi bảy triệuđồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng:

1.288.203 triệu đồng;

- Chi phí giải phóng mặt bằng:

45.867 triệu đồng;

- Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác:

173.670 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:

350.849 triệu đồng;

- Lãi vay (tạm tính):

115.438 triệu đồng.

1.2. Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2: 4.757.743 triệuđồng (Bốn nghìn, bảy trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng),trong đó:

- Chi phí xây dựng:

1.670.776 triệu đồng;

- Chi phí giải phóng mặt bằng:

1.602.718 triệu đồng;

- Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác:

178.659 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:

684.291 triệu đồng;

- Lãi vay (tạm tính):

621.299 triệu đồng.

2. Khoản 15 Điều 1 - Phương ántài chính:

Phương án tài chính sẽ được xác định cụ thể trongquá trình lựa chọn Nhà đầu tư và đàm phán ký kết hợp đồng dự án, được cơ quancó thẩm quyền chấp thuận, dự kiến như sau:

- Mức thu phí 1.500 VNĐ/PCU/Km (khởi điểm sau khihoàn thành giai đoạn 1), điều chỉnh tăng phí 03 năm tăng 18%.

- Thời gian thu phí: bắt đầu thu phí ngay khi hoànthành Giai đoạn 1 của dự án.

- Thời gian thu phí hoàn vốn: Khoảng 17 năm 3 tháng.

Thời gian thu phí hoàn vốn cuối cùng sẽ được xácđịnh thông qua đàm phán với Nhà đầu tư trúng thầu về các thông số tài chính củadự án.

3. Khoản 16 Điều 1 - Thời gianthực hiện dự án:

- Giai đoạn 1:

+ Giải phóng mặt bằng: Từ năm 2014 đến đầu năm 2015.

+ Thi công công trình: Quý III năm 2014 đến năm2015.

- Giai đoạn 2:

+ Giải phóng mặt bằng: Năm 2015 - 2016.

+ Thi công công trình: Hoàn thành cuối năm 2017,đầu năm 2018 đưa vào khai thác.

4. Khoản 19 Điều 1 - Nội dung khác:Bổ sungý kiến thẩm định của Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (Bộ GTVT) tạiBáo cáo thẩm định số 391/ĐTCT ngày 03/7/2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:Bổ sung nhiệm vụcủa Ban Quản lý dự án Thăng Long theo Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày04/10/2013 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyềnhạn của Ban Quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTdo Bộ GTVT quản lý.

Điều 3. Các nội dung khác:

- Quyết định này thay thế cho Quyết định số 326/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết địnhsố 3086/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ GTVT về việc phê duyệt dự án đầu tưnâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội theo hình thức hợpđồng BOT.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đãđược Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1126/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2014.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị: Vụ Kế hoạchđầu tư, Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Ban Quản lýđầu tư các dự án đối tác công tư; Ban QLDA Thăng Long, Tổng cục Đường bộ ViệtNam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT; Bộ TC;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu:VT, ĐTCT (6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường