UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔSUNG CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2007-2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủyban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 09tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạchđào tạo năm học 2007-2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư tại Công văn số 1170/SKHĐT-VX ngày 05 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo nămhọc 2007-2008 cho Trường Cao đẳng Y tế Huế:

Stt

Ngành học và hệ đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Thời gian đào tạo

Đối tượng

Kinh phí

1

Dược tá

50

12 tháng

Học sinh ngoài xã hội

Người học tự đóng góp theo quy định của Nhà nước

Điều 2. Trường Cao đẳng Y tế Huế có tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đàotạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa