BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2551/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN HÀNG HẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ SƯ TỬ VÀNG,SƯ TỬ ĐEN TẠI LÔ HỢP ĐỒNG 15-1

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬNTẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Namngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quảnlý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Dầu khí;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 2872/UBND-KT ngày 22 tháng 6 năm 2010;
Xét ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1471/CHHVN-CTHH ngày 05tháng 7 năm 2010 và đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 3682/DKVN-QLHĐ ngày 04 tháng 5 năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng vùng an toànhàng hải phục vụ hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng tại lô hợp đồngthăm dò, khai thác dầu khí 15-1 của Công ty điều hành chung Cửu Long như sau:

1. Vùng an toàn hàng hải được giớihạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm có tọa độ sau đây (theo hệ tọa độ WGS-84):

A:

B:

C:

D:

E:

10031’00”N

10031’00”N

10019’00”N

10019’00”N

10027’00”N

108023’00”E;

108027’00”E;

108027’00”E;

108019’00”E;

108019’00”E.

2. Trong phạm vi giới hạn nêu trên,các phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.

3. Việc mở rộng vùng an toàn hànghải không ảnh hưởng đến chế độ pháp lý của vùng đón trả hoa tiêu cũng như hoạtđộng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo quy định.

Điều 2.

Cảng vụ hàng hải Bình Thuận có tráchnhiệm:

1. Quản lý nhà nước chuyên ngành vềhàng hải tại khu vực;

2. Căn cứ điều kiện thực tế và cácquy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹthuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụhàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễmmôi trường.

Điều 3. Công ty điều hànhchung Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện lập vùng an toàn hàng hải, duytrì tín hiệu báo hiệu vùng an toàn hàng hải và thực hiện các biện pháp cầnthiết theo quy định nhằm quản lý khai thác vùng an toàn hàng hải đúng mục đích,bảo đảm an ninh, an toàn dầu khí và an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòngngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 4.

1. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và thay thế các quy định liên quan tại Quyết định số 01/2004/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề việc Công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhậntàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng, Quyết định số 23/2008/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảivề việc Công bố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài thềmlục địa Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giámđốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty điều hành chung Cửu Long,Giám đốc Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, YT, CA, NN&PTNN;
- UBND các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để biết)
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng