BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP , ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 12 / 2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay kiện toànHội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục, gồm các thành viên sau:
1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Thường trực: Thứ trưởng Phụ trách công tác Thi đua, Khen thưởng;
- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
3. Các ủy viên Hội đồng gồm:
- Các Thứ trưởng;
- Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng; Thanh tra; Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Vụ Giáo dục Dân tộc; Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Thường xuyên; Vụ Pháp chế; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Cục Công nghệ Thông tin; Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở giáo dục; Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em; Cục Đào tạo với nước ngoài, Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy viên Thường trực Hội đồng: Chánh Văn phòng Bộ.
- Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Thi đua, Khen thưởng Văn phòng Bộ.
Điều 2. Thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội đồng và thủ trưởng các đơn vị: Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Công tác học sinh - sinh viên; Văn phòng; Thanh tra, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Trưởng phòng Thi đua, Khen thưởng.
Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng là Phòng Thi đua, Khen thưởng – Văn phòng Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định 230/QĐ-BGD &ĐT-TCCB ngày 23/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- HĐTĐKTTW(để b/c);
- Ban TĐKTTW;
- Các Sở GDĐT;
- Các trường, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TĐKT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Quang Quý