BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2554/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆNĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚIHÀNH CHÍNH” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 513

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiệnđại hóa hồ sơ, bản đồ địa giớihành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắtlà Dự án 513);

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạovà Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chínhquyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bảnđồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giaiđoạn 2016 - 2020.

Điều 2 . Quyết định này có hiệulực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3 . Thành viên Ban Chỉ đạotriển khai thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dựán 513 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địaphương, Bộ Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;ng Lê Vĩnh Tân (để báo cáo); trưng Trần Anh Tuấn;

TRƯỞNG BAN


THỨ TRƯỞNGTrần Anh Tuấn

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊAGIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” GIAI ĐOẠN2016 - 2020

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

SẢN PHẨM

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN, NGƯỜI BAN HÀNH HOẶC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

NĂM 2016

I

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513 đến ngày 31/12/2020

Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513

Tháng 7/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

II

Giải quyết tranh chấp ĐGHC cấp tỉnh do lịch sử để lại

1

Thành lập đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 14 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương có tranh chấp và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp.

Quyết định thành lập Đoàn công tác

Từ ngày 03 - 10/8/2016

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định

2

Giải hừa Thiên Huế và ẵng

2.1

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 03 khu vực tranh chấp, làm việc ình tại các khu vực có tranh chấp.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Từ ngày 10 - 13/8/2016.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

2.2

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN- 2000

Từ ngày 12 - 15/8/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

2.3

Trình Quốc hội giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Từ ngày 16/8 - 16/9/2016

Bộ Nội vụ chủ trì,

3

Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum; giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk

3.1

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 04 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Từ ngày 04 - 08/9/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

3.2

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000

Từ ngày 06 - 10/9/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

3.3

Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Từ ngày 11/9 - 11/10/2016

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp

4

Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh

4.1

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 01 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo 02 địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại khu vực có tranh chấp.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Từ ngày 01 - 03/10/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

4.2

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa 02 địa phương.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000

Từ ngày 03 - 12/10/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban

4.3

Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa 02 địa phương.

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Từ ngày 13/10 - 13/11/2016

Bộ Nội vụ chủ trì,

5

Giải giữa

5.1

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 03 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Từ ngày 01 - 04/11/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

5.2

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000

Từ ngày 03 - 07/11/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

5.3

Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Từ ngày 08/11 - 08/12/2016

Bộ Nội vụ chủ trì,

6

Giải quyết tranh chấp giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình; giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Thanh Hóa

6.1

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế 03 khu vực tranh chấp, làm việc với lãnh đạo các địa phương và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình tại các khu vực có tranh chấp.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Từ ngày 01 - 04/12/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

6.2

Hoàn thiện hồ sơ, bản đồ phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000

Từ ngày 03 - 07/12/2016

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

6.3

Trình Quốc hội về việc giải quyết tranh chấp giữa các địa phương.

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội

Từ ngày 13/12/2016- 13/01/2017

Bộ Nội vụ chủ trì,

III

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương

Báo cáo kết quả

Quý IV/2016

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

IV

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2016

Báo cáo

Tháng 12/2016

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trưởng Bộ Nội vụ quyết định

V

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước.

NĂM 2017

I

Tiếp tục giải quyết tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại

1

Đo đạc xác định đường địa giới hành chính ở thực địa các khu vực tranh chấp theo Nghị quyết của Quốc hội hoặc theo kết quả thống nhất phương án giải quyết tranh chấp giữa các địa phương liên quan

1.1

- Xác định đường địa giới hành chính trên thực địa, đúc mốc, cắm mốc, đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc địa giới hành chính, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính, lập sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính, bản mô tả đường địa giới hành chính và bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực có tranh chấp lên bản đồ địa giới hành chính.

- Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương tại khu vực tranh chấp để bàn giao cho các địa phương.

Hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính các cấp liên quan khu vực tranh chấp.

Từ tháng 01- 6/2017

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

1.2

Hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan khu vực tranh chấp.

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp liên quan khu vực tranh chấp đã được ký pháp lý

Từ tháng 01- 6/2017

Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tranh chấp

II

Xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo

1

Xây dựng dự thảo nguyên tắc và trình tự, thủ tục xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo

Dự thảo

Tháng 7 và tháng 8/2017

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Xây dựng bản đồ phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đá,...

Tháng 7 và tháng 8/2017

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

3

Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan để hoàn thiện các tài liệu nêu tại khoản 1 và khoản 2 mục II này.

Hội nghị theo 3 khu vực: Bắc - Trung - Nam

Tháng 9/2017

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

4

Hoàn thiện dự thảo Nghị ình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định

Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của

Tháng 10/2017

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình Ủy ban TVQH

5

Hoàn thiện bản đồ phương án xác định ranh giới quản

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đá,...

Tháng 11 và tháng 12/2017

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

III

Kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án 513.

Báo cáo

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

IV

Tổ chức hội nghị thẩm định công nhận số lượng,

Biên bản thẩm định

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

V

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương

Báo cáo

Quý III/2017

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

VI

Giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án

Báo cáo

Quý IV/2017

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

VII

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ ển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2017

Báo cáo

Tháng 12/2017

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

VIII

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xác minh ngoại nghiệp những đoạn đường địa giới hành chính chưa chuyển vẽ được trong nội nghiệp do có sự khác nhau về hệ tọa độ giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT với bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 để bàn giao cho các địa phương sử dụng làm tài liệu triển khai thực hiện Dự án

IX

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ ới hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước.

NĂM 2018

I

Hoàn thành xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo

1

Hoàn thiện bản đồ phương án xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo để Bộ Nội vụ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định (dự kiến 18 tỉnh, thành phố còn lại)

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000 kèm theo danh mục các đảo, đá,...

Quý I/2018

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

2

Trình liên quan

Tờ trình của CP kèm theo dự thảo Nghị quyết của ối với cấp huyện, cấp xã) hoặc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (đối với cấp tỉnh)

Quý I và Quý II/2018

Bộ Nội vụ chủ trì, ội

3

Đo đạc xác định đường ranh giới quản lý hành chính biển, đảo ở thực địa theo Nghị quyết của ặc của Quốc hội

- Xác định đường ranh giới hành chính trên thực địa, đúc mốc, cắm mốc (nếu có), đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc ranh giới hành chính, điểm đặc trưng trên đường ranh giới hành chính, lập sơ đồ vị trí các mốc ranh giới hành chính, bản mô tả đường ranh giới hành chính và bản đồ gốc tuyến ranh giới hành chính giữa các địa phương ven biển..

- Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến, ranh giới hành chính giữa các địa phương liên quan để bàn giao cho địa phương.

Hồ Sơ, bản đồ gốc tuyến ranh giới hành chính của 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Quý II, III, IV/2018

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

II

Trình cấp có thẩm quyền giải quyết các khu vực tranh chấp ĐGHC các cấp mới phát sinh; xác định lại địa giới hành chính tại các khu vực bị phá vỡ, biến dạng do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động của địa chất tự nhiên, lũ lụt và giải quyết những điểm có sự không thống nhất về địa giới hành chính giữa thực tế quản lý với hồ sơ, bản đồ ĐGHC 364-CT khi giữa các địa phương liên quan không thống nhất được phương án giải quyết

1

Thành lập đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế các khu vực và làm việc với lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Quyết định thành lập Đoàn công tác

Tháng 7/2018

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ

2

Đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát thực tế các khu vực và làm việc với lãnh đạo các địa phương có liên quan.

Báo cáo kết quả khảo sát, làm việc

Quý III và quý IV/2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

3

Đo đạc, biên tập bản đồ phương án giải quyết các khu vực.

Bản đồ Hệ tọa độ quốc gia VN - 2000

Quý III và quý IV/2018

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

4

Trình

Tờ trình của Chính, phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban TVQH (đối với cấp huyện, cấp xã) hoặc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội (đối với cấp tỉnh)

Quý III và quý IV/2018

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ để trình

III

Tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án 513.

Báo cáo

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

IV

Tiếp tục ẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (dự kiến 20 tỉnh,

Biên bản thẩm định

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

V

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương

Báo cáo

Quý III/2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

VI

Giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án

Báo cáo kết quả

Quý IV/2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

VII

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2018

Báo cáo

Tháng 12/2018

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định

VIII

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng phần mềm chuyên dụng phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính sau khi bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp được cấp có thẩm quyền

IX

Các ơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước.

Năm 2019

I

Đo đạc xác định đường địa giới hành chính ở thực địa theo Nghị ống nhất được phương án giải

1

- Xác định đường địa giới hành chính trên thực địa, đúc mốc, cắm mốc địa giới hành chính và đo đạc tọa độ, độ cao vị trí các mốc địa giới hành chính, điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính, lập sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính, bản mô tả đường địa giới hành chính và bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương liên quan theo Nghị quyết của

- Ký xác nhận pháp lý trên hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính giữa các địa phương liên quan để bàn giao cho địa phương.

Hồ sơ, bản đồ gốc tuyến địa giới hành chính các cấp có liên quan.

Từ tháng 01- 6/2019

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo

2

Căn cứ kết quả xác định đường địa giới hành chính trên thực địa nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan.

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp có liên quan đã được ký pháp lý

Từ tháng 01- 6/2019

Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan

II

Hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án 513.

Báo cáo kết quả kiểm tra, nghiệm thu

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban

III

Hoàn thành tổ chức hội nghị thẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (dự kiến 34 tỉnh, thành phố còn lại)

Biên bản thẩm định

Theo đề nghị của các địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

IV

Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương

Báo cáo kết quả

Quý III/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

V

Giao ban công tác triển khai thực hiện Dự án

Báo cáo kết quả

Quý IV/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

VI

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Dự án đến hết năm 2019

Báo cáo

Tháng 12/2019

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định

VII

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu ịa giới hành chính.

VIII

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc triển khai thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới Hành chính các cấp thuộc địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định công nhận các Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ Nhà nước.

Năm 2020

I

Tổ chức hội nghị thẩm định công nhận chất lượng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Biên bản thẩm định

Quý I và quý II/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

II

Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Thiết bị tin học

Quý II và Quý III/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo

III

Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ, bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính đến các Bộ, cơ quan, địa phương

Hội nghị tập huấn

Quý III và Quý IV/2020

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban

IV

Tổng kết công tác triển khai thực hiện Dự án

Hội nghị tổng kết và Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Tháng 12/2020

Vụ trưởng Vụ CQĐP, Thư ký BCĐ trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định