ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2556/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 23 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀGIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH TỪ NĂM HỌC 2010-2011 ĐẾN NĂMHỌC 2014-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 14/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI,kỳ họp thứ 19 về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổthông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2010-2011 đến năm học2014-2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 2412/TTr-TC-QLG ngày 18/8/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Quy định mức thu học phí đối với giáodục mầm non, phổ thông chương trình đại trà và giáo dục thường xuyên công lậptrên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 như sau:

1. Nămhọc 2010-2011:

a) Đốivới giáo dục mầm non và phổ thông công lập:

Cấp học

Mức học phí (đồng/tháng/học sinh)

Vùng thành thị

Vùng nông thôn

Vùng miền núi, hải đảo

Mầm non

100.000

40.000

20.000

Trung học cơ sở

40.000

20.000

15.000

Trung học phổ thông

100.000

40.000

20.000

b) Đốivới lớp giáo dục thường xuyên (bổ túc): Mức thu bằng 150% mức thu học phí chínhquy cùng cấp học.

2. Từ nămhọc 2011-2012 trở đi, căn cư chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do BộKế hoạch và Đầu tư thông báo và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Giáo dụcvà Đào tạo cùng Sở Tài chính đề xuất phương án điều chỉnh mức thu học phí báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều2. Ngoài quy định mức thu học phí tại Điều1 Quyết định này, các đơn vị, cơ sở giáo dục không được tự ý thu các khoản khácđối với trẻ em, học sinh khi chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thựchiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại ChươngII, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.

Điều3.Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Tàichính hướng dẫn thực hiện việc thu học phí, chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợchi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 củaChính phủ.

Điều4.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 2800/2003/QĐ-UB ngày19/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu các khoản thu trongcác cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh từ năm học 2003-2004.

Điều5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Cụctrưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứquyết định thi hành.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên