THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ
CÁC ĐỊA PHƯƠNG BỊ THIỆT HẠI DO BÃO LŨ SỐ 14, SỐ 15
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4312/BNN-TY ngày 03tháng 12 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 17262/BTC-TCDT ngày 13 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vắc xin LMLM type O; 100.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 380.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 100.000 lít hóa chất Benkocid, 53 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương phòng chống, dịch bệnh, cụ thể:

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

- Tỉnh Nghệ An: 40.000 liều vắc xin LMLM tam giá.
- Tỉnh Quảng Bình: 30.000 liều vắc xin LMLM tam giá.
- Thành phố Đà Nẵng: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 80.000 liều vắc xin Dịch tả lợn.
- Tỉnh Bình Định: 100.000 liều vắc xin LMLM type O; 20.000 liều vắc xin LMLM tam giá; 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn; 40.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Chlorine.
- Tỉnh Phú Yên: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.
- Tỉnh Gia Lai: 30.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.
- Tỉnh Kon Tum: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 23 tấn hóa chất Chlorine.
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Nhà nước thu hồi đất đai thì được nhận những khoản đền bù nào ? Thẩm quyền cưỡng chế thu hồi đất