ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2556/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 củaChính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứThông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháphướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quảthực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc banhành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh QuảngBình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh vàXã hộitại Tờtrình số 53/TTr-SLĐTBXH ngày 08/9/2015và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính sách người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnhQuảng Bình.

Điều 2.UBNDcác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm sao y và chỉ đạo, hướng dẫn cáccơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức việc công khai và thực hiệncác thủ tục hành chính này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vựcChính sách người có công áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

2

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ

3

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

4

Thủ tục Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

5

Thủ tục Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã từ trần

6

Thủ tục Đổi hoặc cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”

7

Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng đã từ trần

8

Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ

9

Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 2556/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chính sách người có công cấp xã Quảng Bình