UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2556/QĐ-UBND .NN

Vinh, ngày 25 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÁC TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNHGIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Công văn số 1221/SNN .KT, ngày 19/07/2007về việc thành lập chốt Kiểm dịch động vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập haitổ Kiểm dịch động vật trên đường Hồ Chí Minh đặt tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đànvà xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Mỗi tổ có 03 cán bộ thú y và 03 Cảnh sátgiao thông, trực 24/24 giờ, chia làm 03 ca, mỗi ca 01 cán bộ thú y và 01 Cảnhsát giao thông.

(Giao giám đốc Sở Nông nghiệp& PTNT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh để quyết định thành viên cụ thể củatừng tổ công tác)

Thời gian thực hiện nhiệm vụ phòng,chống dịch của các tổ công tác: Bắt đầu từ ngày quyết định này có hiệu lựcđến ngày công bố hết dịch lở mồm long móng ở gia súc týp Asia 1 và dịch bệnhtrên lợn do Hội chứng sinh sản và hô hấp (PRRS) của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ của các tổcông tác liên ngành:

- Kiểm tra hồ sơ kiểm dịch, số lượng,chủng loại động vật, sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch; mã số,dấu, tem vệ sinh thú y; dấu niêm phong phương tiện vận chuyển của các cơ quancó thẩm quyền.

- Kiểm tra tình trạng sức khoẻ củađộng vật, thực trạng vệ sinh thú y của động vật, sản phẩm động vật.

- Kiểm tra thực trạng vệ sinh thúy của phương tiện vận chuyển và các vật dụng có liên quan trong quá trình vậnchuyển.

- Xác nhận nếu động vật, sản phẩmđộng vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vậtdụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.

- Tổ chức tiêu độc phương tiện vậnchuyển động vật, sản phẩm động vật khi đi qua Trạm kiểm dịch động vật.

Trong trường hợp phát hiện khôngcó giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phươngtiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thúy hoặc xuất phát từ địa phương đang phải tạm đình chỉ việc xuất động vật, sảnphẩm động vật do dịch bệnh thì tổ công tác phải tạm đình chỉ ngay việc vậnchuyển, xử lý theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xửlý của mình.

Các thành viên tham gia tổ công tácliên ngành được hưởng phụ cấp trực phòng chống dịch theo quy định.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh vàThủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM .UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi