UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt cho các tuyến nội thị thuộc thành phố Huế.

__________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

-Căn cứ Điều 8 Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chỉnh phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2383/TC-VGCVT ngày 23/7/2004 về việc đề nghị quy định giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt cho các tuyến nội thị thuộc thành phố Huế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: -Quy định giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt cho các tuyến nội thị thuộc thành phố Huế là:2000,00 đồng/lượt/hành khách-tuyến.

Điều 2: -Giá cước quy định tại Điều 1 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo hiểm hành khách theo quy định hiện hành. Đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt tổ chức niêm yết giá công khai và phải sử dụng biên lai cước xe buýt do Cục thuế nhà nước tỉnh phát hành theo qui định của pháp luật

Điều 3: - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1 - Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định này và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về lĩnh vực này.

2 - Cục thuế tỉnh chịu trách nhiệm phát hành ấn chỉ và quản lý ấn chỉ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Công ty Quản lý bến xe, bến thuyền Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện