THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Ch đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng B Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Tờ trình số 02/BCĐCCHC ngày 27 tháng 01 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ như sau:

Ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ là thành viên Ban Chỉ đạo thay ông Trần Anh Tuấn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc